Skip to main content

Full text of "Codex medicamentarius seu pharmacopoea Parisiensis ex mandato Facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita M. Philippo Harduino de S. Jacques decano."

See other formats


\ 


. /. 'J^i^ 


j/M L 


CODEX 

medicamentarivs 

s E V 

PHARMACOPOEA 

P A R I S I B N S I S- 

EX MJNDAT0£JCVLT'JT1S 
Q^edicmx. Parifienfis in lucem edita 
M.^HILIPPO HARDVINO 
3DE S. Iacqjves Decano, LVTETI^ PARIS IORVM, 
Sumptibus Olivakh de Vare n-N e 
via Iacoba:avSu b VaPc aureo. 

M. DC. XX XXV. /CAJ, 
Cum Priutlegto Kegts<. 
Mult4 c^uam fup^sruacuaejfint mn intelleximtis^ 
nifi cum deep coepemnt. Vtebamnr illts non 
quia debebamus ^Jed quia habebamus: Qj^am 
mult a ante parabamus y quia alij paraueruni 
quia apud plerofquepnt. 


Scncca cpift. 114. 


^ 5 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ ^ ^ 

lectori benevolo. [ VMammaduercerent Medici Parifien- 
)fes Phamacopceos ex variis variorum 
authorum monimentis medicamenta 
[ componere : plserofque Mefu^i aut 
Nicolai placita, quofdam Bodcronij 
aur Valerij Cordimandata,auc etiam cuiuflibec obuij 
nullius eruduionis viri praecepciices chartulas fcda- 
ri 5 paucos admodum efTe, vel plane nullos, qui trita a 
docViffimo Fernelio via infiilere vellent, aut proba- 
tas a Facultate Medica Parifienfi remediorum for¬ 
mulas fibi proponere r nonnullos hinc inde fuarum 
©perationum duces & leges omnino ad libitum, nul- 
loiudiciovel deledu fibi quserere ac ftaruerc:alio3 
quoque eo iam cemericatis & audacia! pcrueniffc, ve 
confuetis & antea paffim recepcis compofitionibus 
quaedam adiicerent aut detrahercnt^pecubarcm fibi 
ac fuis pharmacopecam defcripturi: aut validiorisali>- 
euius medicamenti fimplicis quantkatem augerenr, 
vt largiore peradla vacuatione, fidem facerentapud 
imperitos , elEcaciora fibi prxftantioraque medica* 
menta fuppetere : aliifque prope infinitisiartibus in 
^Egrorum falutem & commoda pcccances, vnms rei 
familiaris augendx ftudio'icnerentuiv Non. immeri- 

a ij 


to SchoIaMcdica Parifienfis vt Sc Senarus confulris 
obterxiperaret, & Mcdicorum orbis ferme totius Gal- 
licani votis annueretexlcribcndum feiib & euul- 
gandum curauk hoccc Pharmaceuticum opufcu- 
lum, quod medicamenta ad vfum totius ciuitatis & 
Chrijftianx Rcipublica? neccffarib paranda contine- 
tec, & incercum liad:enus minimeque conftitutum 
remediorum compofitorum numerum definirec. 
Inutilibus plsrifque dc fuperuacaneis onerari magis 
quara ornari fuas ofEcinas Pharmacop(xi non diffi- 
tentur , fibi ex mulcorum & inanium iadtura detri- 
mencum accederej nihil vbique locorura idem aut 
eadem ratione fa61:itari • adeo Mcdicisquantumlibet 
peritis ac fagacibus exploratum efle non poteft, quid 
in fingulis officinis proftet, queue modo medica¬ 
menta concinnentur. Quippe cum ea quar frequen- 
-tius in vfum veniunr, variis mendis atquc erroribus 
deprauata Sc maculata defeuibantur, qux auremra- 
renter vfurpantur , rancida & exoleta.ac proindc 
victa, magno valetudinis detrimento a:grk obtru- 
dancur ab ijs pliarmacopolis, qui cuiuruis recularia- 
dluram ^gre moleftequc ferunt. Atqueidcaufxfuir, 
Amice Ledlor, cur nobis a Facultatc nominatis, Sc 
Collcgis noftris fepc conuocatisadeonecefrarius vi- 
fus fuerit codex ifte medicamentarius ^ qui deprauata 
fuperioribus farculis ac pene diftorta reformaret, Sc 
ca tantum qux necelTaria (unt, ad omnes ramen 
feorfim afFedlus contra naturam dicata Sc idonea 


Ui 

icm 


pharmaca comprelienderet. QmJ vcfaciliusalTeq 
liceret loannem Eei-neliuni, Medicum Panuenlei 
veluc antefignanum fequuti, librum illius methodi 
medendi feptimum euolendum pucauimus , & ad 
examcn veritatis & fedulo reuocandum. 

Eiufdem exemplo compofitioncs plurinaas quan- 
quam vetcium monimentis confignatas Scvtucom- 
probatasrefcidimus.quodex confula & incondita 
puenandum medicamentorum fimphcmm milcella 
conftai'ent, quafi nulla radone, nulla methodo ad 
nullum peculiare commodum aut effedum cordar- 
cinata:. Neque verb eas omnes, qua:Fcrnelio placue- 
re ciuitate donauimus: plsrafque circuncidimus.alias 
-ampliauimus, nonnullas, vc profligandismorbis ma- 

gjsconuenirenr,xftim3.tisfiinplicium viribuSjimmu- 

tauimus. Vulgatas appelladones & ericas, quantum 
fieri potuit, retinuimus, fed auaisincerdum velim- 
minuds medicamentorum pondedbus menfurisj 
i-eieais minus idoneis ,auc validioribus fuffedis: vbi- 
que noftratia peregrinis & exoticis, cognita ignotis, 
certa incertis, manifefta oCQulds anteponenda cen- 
fuimus. Pharmacopceas, qux toco orbe circumferun- 
tur, infigniorcs, probadores pene omnes expendi- 
mus, examinauimusi in iisfiquxplurimorumhomi- 
num rede iudicandum radoni confentanea vila 
fimt,illibataremanfere,quxfecushabere deprehen- 
dimus, abrogatadta tamcn vt nulla pene iam'deferi- 
pdo fit, qu£c non emendatipr prodeat in luccmu & 
* a iij 


pauca? admodum ftyli Parifienfis cenfurain eiffuge- 
nnc. Adeo accurace quid in vtiaquaque vtile eiTet, auE 
fuperuacuum, gratum auc infuaue difcuflumanobis 
fuit 5 VC fingulae non cam reflauracx & redingrata^j, 
quam reformaca? , feu nouam formam induiffe vi>- 
deancur-.neque amplius Mefu^i, Nicolai, Baudero- 
iiijj auc cuiufuis alcerius nomen recincanc, fed mu- 
taco nomine Parifienfes dici debeanc. Equidem hie 
nihil ad ollenracionem Sc pompam Gomparatumin^ 
uenies, nihil non apprime neGeifarium: pauca exin- 
genci remediorum fylua congella, feledta, optima^ 
pocentiffima, innocenciflima, vnum faspeacfingula^ 
re ex multis ad eundem fcopumcollimanribus medi- 
camenxum conglobacum & compa61:um, fed longe 
fceliciore diorifmo, ne quis affc<!d:us prsccernacuram 
auxilio conuenientc dcfticucus relinquacur, neiie ina - 
nium, exolecorum , infoicneium , infrequenuum, 
multicudine obrutus Sc quafi acconicus- 
medicinae fludiofus pendeac animi feraper, ho^reac- 
que nefeius, quodnam exmulcisacpropemodum in- 
finitis & eafdem faculcates forcitis anteponac. Illas 
aucem compofitioncs pharmaGeutieas , quae citrala- 
borem auc apparacum atque ex tempore fieri poifunc 
auc quarum fimplicia viribus integris femperfuncad 
manum, confultb pr^cermifimus, quia debent illx 
pro re naca prsferibi, Sc. expedite componi, vt effi- 
caciorcs fine. Si qu^ ramen eiufmodi inhuncecno- 
ftrum codicem relatae cernuntur^idiane vclaccuraxa 


oraparatio, & pcculiaris quidam operandi modus 
diligenter vbique a nobis obferuams, auc frequen- 
tior & ferme quotidianus earum vfus impctrauir. 
Qus porrb medicamenta compofita ad fingulares 
^fdam raorbos fac'ere crcdunt, hie vitro ac vo- 
lentes omifimus, quod hic in propria fmgulorum 
curatione, cx deferiptis generalibus varic cbmpingi 
pofllnt, vel adieftis aliis fimplicibus accommodatis 
& idoncis concinnari. Vt felccStorum & deferipto- 
rum a Facultate Parificnb pharmacorum numeriis 
fufEccrc, & complcndae pharmacopceaE,&omnium 
•morborum caufis fummouendis fatis effe poiTe vi- 
deatur , cum nihil quicquam alias defcriptioncs ad- 
mictant, quod non foelicius noftrs polliceantur ac 
prxftent; vc pote multis hinc indelibratis rationum 
niomentis, multa & longa experientia tanquam fir- 
milTimis ftabilitte fundamentis : achuius quidemad- 
miniculo plurima deprehcnduntur.qute medicos in- 
cautos fallere, & in varies errores prascipices raperc 
poflunt, aut aliis ex commentario tantum fedoclis 
fucum facere. Vt enim omnia quam emendati/fi- 
main vulgus emanarent, & Pharmacopceis fadi 
tandacrcdcrentur, crebro vfuprobari Sccontirmari 
oportuit: atquc vt nonnulla coegit ratio jfic plurima 
iuffit experientia corrigere velimmutare.dumnimi- 
rum fingula palam ac fpedlantibus nobis deligun- 
tur, praeparantur.mifcenturin Scholis ,&probe exa- 
minata, formanque & eiFedura adepta falutarem 


ab vnoquoque noftrum in arcis openbus compm^ 
bantur. His igitur, quae mole perexiguafunt,virium^ 
vbcrcarc maxima, vt decet, licetliominuminge- 
nio apparatis, fuis, fi quid fcimus auc iapimus, nu- 
meris abfolucis, fruere Ledor, bonique confule, 
quod remediorum dotes , dofefque fubticcre fatius 
duximus; ne quod plaerifque benefadumcreditur^id 
quorundam infcitia aut effrxnara audacia vitio ac 
probro vertat, vel in hominum iniuriam fuamque 
pernicicm male vrentium furor aut libido detor- 
queat. Remedia fi vfquam imperitorum manu &c 
prauicate perpendimus, nihil non noftromaloacci- 
pimus, nihil tarn manifeftae vtilitatis eft, quod non 
in contrarium transfcrat culpa. Quamobremlibrum 
hunc medicamentarium folis Medicis confcriptum 
volumus, & peritis Pharmacopoeis,fed medicorum 
praecipientium didis fcriptifque vbique obfcquenti- 
bus, vt nurantcm iampridem, imo fludantcm ac 
pene pereuntem, cum artificumnonnullorumigna- 
uia , turn miniftrorum arcis licentia pharmaceuticcn^,, 
praeccptis hifce noftris, iada velut anchora firmarc 
tandem aliquando ac ftabilire valeamus. 


EXTKAICT 


EXTRAICT DES KEG I ST RES 

de Parlement. 

E V par k Coiir la rcqueflre aellcprefentec 
par le Procurcur general du Roy, par la- 
quelle atrendu que par Arreftdu troifiefmc 
Aoufl: mil cinq cens quaere - vingt dix, au- 
roic efte ordonne, que pourlebien publicq 
la Faculcc de Medecmes’affembleroitpour 
c/lire dix Dodteurs dlcclle, qui redigeroient par eferit vn 
Difpenfaire, concenanc Ics fimples & compofez, que les 
Apothicaires a Paris doiiient cenir en leurs boutiques. Ec de- 
puis ladice Cour aduercie de la negligence, auroicle vingc- 
cinquicfme Odobre mil cinq cens quatre-vingt dix-feptn5- 
tne douzc Dodbeurs de la Faculte , aufquels laditc Courau- 
roit enioinc rediger par eferit Icdic Dirpenfaire, cn certi¬ 
fier la Cour dans trois mois lors enfuiuant. Et encores par 
Arrcft du douziefme Septembre mil cinq cens quatre-vingt 
dix-huidl, auroit efte enioint aux douze Medecins nommez 
par i'Arreft d’Odbobre, ou a fix d’entr’eux, de rediger par 
eferit ledit Difpenfaire. A quoy lefdits de la Faculte n'onc 
aucunement fatisfait.il requeroit eftre ordonne que le Doyen 
de ladite Faculte fera icellc affembler, pour deputer quatre 
Dodbeurs de tout le Corps, qui auecquele Doyen de ladite 
Faculte fe chargeroient de fatisfaire aufdits Arrefts ,&:d’cn 
certifi(;r la Cour dans trois mois, autrement y feroit pourueu 
par la Cour. Tout confidere ladite Cour ayant efgard a ladite 
requefte a ordonne &: ordonne, que aflemblee ferafaite dc 
laditc Faculte de Mcdecine,pour deputer quatre Dodbeurs 
d’icelle, lefquels auecque le Doyen de ladite Faculte feront 
tenus fatisfaire aufdits Arrefts dans trois mois pour routes prcfixions &: delais; Leuf cnioint eri certifier la Cour danslc- 
ait temps, autreinent a faiite de cc faire ledic temps palTe, fera 
fait droitVur les conclufions dudit Procureur general ainfi 
qu il appartiendraparraifon. Faiten ParlementIc vingtiefmc 
Decembre Fan mil cinq cens quacre^vingt dix neuf. Ainfi 

fignc ♦ yOYSIN. 

EXTRJlCr DBS KEGISTRES 
de Parlement. 

Vr cc quiaefteremofire alaChambre dcs 
Vacations par ie Procureur general du Roy, 
qu’il a receu plufieurs plaintes du defordrc 
2c confufion qui a glifie en rexcrcice de Me- 

decine en cette villc de Paris, contrc les Re- 

glemens cy-deuantfaids, mefme par Arreft 

de rani? 5 ^.aufiipeucxeeutequileftvtileaupublic, 6^ fian¬ 
ce des particuliers, la plus part defquels fie laifTentfacilement 
deceuoir fioubs la qualit^ deMedecin indifferemmentpri^^^ 
fans eftre approuuez par le College de la Faculte de Mede- 
cinc, fiuppiiant laChambred'y pouruoir: ledit Arreft dcre- 
<rlemenc veu, matiere mifie en deliberation: Ladite Chambre 
a ordonne 6^ ordonne que F Arreft du mois d Aoufi iy 3 ^. 
fiera sarde, obferue &: entretenu felon fia forme SC teneur: 
Et fuiuant iceluy a fait & fait inhibitions & defenfies a tous 
Empiriques Sc autres non approuuez de la Faculte de^ Me- 
deciiie en I’Vniuerfite de Paris , de pratiquer ny exerccr 
I’Artdc Medecine cn cette vide & faux-bourgs de Paris , a 
peine d’amende arbitraire , & de plus grande punition s ily 
efehet. Fait auffi defenfes fur mefmespeinesatous Apothi- 
caircs & Efpiciers, de douner aucune medecine aux mala- dcs fur autrcs receptes & ordonnances que des C'oaeurs en. 
Lite Facuki. ou qui feront 

cins ordinaites du Roy & de ceux du fang Royal, leruans 
aaucllement : Icfquelles ordonnances feront oattees & fi- 
gnees-.& chacun an le Doyen par laduis deladite F^uke, 
feta vn roolle des noms & futnoms des Medecins, qui pour- 
ront ptatiquer en ladite villc & faux-bourgs de Pans, lecpid 
roolle fera par luy dcliure aux Gardes Sc lurez Apodiic 
res pout en Lillet copie a Apothicaires.dont teduDoyen 

Btendra vne defeharge. Outre fait defenfes aufdits Medecins 
L confukeraueclefditsEmpitique^ny att^'w" J 

la capacite d’aucuns eftudians en Medecine, pout pratiquer, 

& auLluges d-y auoirefgard. Aenjoint&eniointauxdouze 

' MedecinfnomLz par PArreft du iz. Oaobredern^oua 

fe d-entr’eux, en Pabfence desautres .deredigerparefcn le 

Difpenfaire. Eniointau Preuoft de Pans ,tenirlamain a 
xccLion du prefent Arreft, enfemble ‘’Arreftdonne enl an 

1536. & s’lnformcr des contrauentions.FaitcnladiteGkam.- 
bre des Vacations le li. Septembre 1 


Ainfi figne 


yOYSm« 


CATALOGVS J^OCTOKVM. 

Kegenttum faluberrima Facultatis 
Medtcinx, Parijienfisan. i^^S. 

M. Petrus Seguin, primarius 
Reginas Medicus 6c anti- 
quior Magifter. 

M. lacobus Coufinot. 

M. Nicolaus Pierrcc 
Simon Bazin. 

M. Simon leTcllier, Mcdicus 
Regius. 

M. Michael Tourain. 

M. loanncs Riolan, Profeflbr 
Regius & primarius Regi^ 
nae Matris Medicus. 

M. Dionyfius Guerin. 

M. Qmrinus Ic Vignon. 

M. Carolus Bouuard, prima¬ 
rius Regis Medicus. 

M. Georgius Arbaud. 

M.Renatus Chartier^Medi- 
cus Regius. 

M. loannes Degorris jMedi- 

CUS Regius. 

M. Gabriel Biard. 

M. loanncs Coufin. 
M. Nicolaus Henaut. 

M.GafpardBraier. 

M.GuillielmusduVal, Pro- 
feffor Regius. 

M. Georgius Cornuti. 

M. Francifcus Lefpicicr* 

M. lacobusPerreau. 

M. Michael dc la Vigne. 

M. Gabriel Harduin de S. lac- 
ques. 

M. Joannes Mcrlet. 

M. Francifeus Guenaut. 

M. Claudius Gcruais. 

M. Guillicimus de Vailli. 

M. Petrus le Comte. / 

M. Claudius de Pois. 

M. MauriciusdeMonftt*aiL <: 

M. Joannes Bourgeois. i . , ; 

M. Carolus leClerc. 

M.BartholomasusBaraIis,Mc- ; i 

dicus Regius. 

M.DionyfiusleSoubs. ■ ? 

M. AntoniusleRat. , J 4^2 . • 
M.RobertusTuloiie. 

M.JoannesTexicr. . 

M. Petrus Beauraips. 

M. Jacobus CoufinaCjMedi^ 

cus,&Prqfeffor Regius at- ^65^ ^ 

^ e iij 


que Delphinatisprincipis 
Medicus. 

M. Lazarus Pena. ' 

M.Dionyfius Allain. 

M. RenacusMoreau,Profet 
for Regius. 

M. Claudius Lienard. ' 

M. Francifcus mandar. 

M. I Cannes Beraulr. 

M. Francifcus Boujonier. 

M. Ludouicus Robillard. 

M. loannes de BourgcSo 
M. Nicolaus Regnicr. 

M. Francifcus Pij arc. 

M. Anconius Charpcnticro 
M. Thomas Gamarc. 

M. Claudius Qmque-faeuf. 

M. loannes du Cledat. 

M. Francifcus dcs Frangqis.^ ‘ 
M.FdeliasBcda. ^ ^ - 

M. Philippus Harduin de S. « 
lacqucs, Decanus. 

M. Hermannus dcLaunai^^r.yl o! 
M. Petrus Sauare» ..uo tj I 
M.lacobuslouuin. 

M Carolus Guillemeau 

dicus Regis ordluayusP’^' ^ 
M. lacobusCornmkiii^^vvI v ' 


M. PhiUberms ^oriflet.' 

M.GuillielmusduPre. 

M. Antonius Suart. 

M. VrbanusBodineau, Medi- 
cus Regius. 
M.lacobusThcuarc. 

M. Guido Patin. 

M. Cy prianus Hubauc. 

M. Nicolaus Braier. 

M. Petrus Guenaut. 

M. Sebaftianus Rainflant. 

M. Simon leLettier. 

M. loanncs Baptifta Ferrand. 
M. Claudius Seguin, Profcflbr 
Regius. 

M. loannes Vacherot. 

M. Nicolaus Helior. 
M.HugoChallcs. 

M. Georgius loudouin. 

M. Vi61:or Pallu. 

M.Gilbertus Puilon. 

M. Claudius Chreftien. 

M. Nicolaus Langlois. 

M. lacobusRcnaur. 

M. Petrus. Hommets. 

M. Carolus du Prc. 

M. Nicolaus MatthieUf 
M.Iagobus Mantel. 


M. Lancelotus de Fradcs. 
M. Francifcus Blondel. 

M. Mathurinus Alton. 

M. Petrus le Comte. 

M. Ludouicus Renoiiard. 
M. Gcrmanus Preaux. 

M. Claudius Germain. 
M.PetrusIon. 

M. loannes Pietrc. 

M. loannes Chartier. 

M. Petrus Legicr. 

M. Francifcus le Vignonl 
M. Mathurinus Dcnjau. 

M. Petrus Richer. 

M. Petrus I uelin. 

M. Claudius Guerin. 

M. Petrus Ic Mercier. 

M. Nicolaus Richard. 

M. Nicolaus Cappon. 

M. Petrus Conftant. 

M. Leolc Tourneurs. 

M. Durandus Francifcus lorn CODEX 


MEDICAMENTARIVS 

PA RI SI E N SI S. 

AQV^ STILLATITI^. 

Acjua foliorum La6luc^, ■ 

Portulacx. 

Herbas illas virenres le^itimo tempore ledlas dc 
expurgatas antequam kmine pra^gnances finc^ 
minutim concidantur & tundantur inmortariolapi- 
deo cum piftillo ligneo^poftea in linteum rarum ni- 
tidu coniedlae rorculari fubiganturdum fiiccumpro*. 
fondant,qui adbuc recens ac turbidus in vaporarium 
vitreuconijeiendus eft,cm ftillans capitelluminduca- 
turcoemenco vel lucp tenaciobfignatum, e cuius cer- 
nice receptaculum propendcat diligenter obferatum. 

Cucurbita autem m cacabum''^nbum aqua rc« 

A 
X. CodFX medicamentarivs 

fermm igni fuperpofituiTi ficimmitti debcc, vtfuti- 
dum eius non actingat : quod commode fiet fup- 
poCco aliquo circulo ferrco cui innitatur. Cacabo 
verb aptari debec operculum acneum vel plum- 
beum 5 quod percufom fie & amplis foraminibus 
peruium pro ratione magnicudinis cucurbitarum: 
ica VC emergences per ea foramina cucurbits ex- 
quificae conncblantur dc debitam inter fc feruenc 
diftantiam. In cuius operculi angulis duo alia de- 
bent elTe foramina longe a cucurbicis dillita, quae 
niodo obturari , modo aperiri poffint, ad vapo- 
rum emiflionem Sc caloris in balnco contenti ven- 
tilationem ^ atque vt priufquam aquamaioriex par¬ 
te diflipetur,infundatur aliacalida aut faltcm tepida, 
cmx plus minufve calefacienda eft pro materia in va- 
porario contencae condidone. Simili ratione eli- 
cientur fequences. 

Aqua foliorum FumaricE, 

Solani, 

Oxytriphylli*, 

. Parietari^, 

Chelidonij, 

Cichorij, 

SeRfeiofe, 

' ylm^riae, ! ' 

. Cardui benedidi, 

f 9 ;Uonim Seflorum Borraginis & Bugloffi. 


3 


P A R I S I E N S I S. 

Aquafoliorum & florum papaueris albi & 
nigri in hunc modum educkur. 

Fol. & florum papaueris albi & nigri ana partes 
arquales. Terantur affundendo fmgulis libris 
plantarum aquae limpidiffimasvncias tres: ftatimprx- 
lo fubigantur, & fuccus excrahatur, quiminime de- 
faecatus miflus in vas vitrcum dcftilletur per Balneum 
Marias. 

Eodem modo deftillatur 

Aqua foliorum & florum Euphrafi^, 

foliorum & florum Papaueris erratici^. 
foliorum Scordij, 

fummitatum Foeniculi, 

foliorum & frucluumHalicacabi; 

Aqua rofarum hoccepeculiarimodo 
parari debcr. 

Rofarum rubrarumaparte flauarepurgatarum li¬ 
bras decern. 

Rofarum albarum fimiiiter rcpurgatarum libras 
quinque. 

Terantur in pilamairniorea , luperafFuGs aquae pu- 
riflim^ libris tribus & vnciis nouem. 

Maccrentur per biduurli^ dciii valida fiat expref* 
Co torcularis comprefTu , 6c fuccus a fecibus non- 
dumrcpurgatus dellillcturinBalneo Marias. 

A ij 


4 


Codex Medicamentarivs 

Aqua foliorum Plantaginis- 
NuHo alieno admixto iiquore extrahitur iifdem 
contufis 5 per biduum in proprio focco maceratis, 
dein ford cxpreflione torcularis ope derrahitur fuc- 
cus qui nondum declaratus in vaporarium Balneo 
Marde immittendum conijcitur. 

Aqua florum Nympli^as ita paratur. 

Florum alborum Nymph^x incegrorum libras 
decem. 

Terantur alfundendo fenfim aqua^ pluuialis libras 
duas & femiffem jftatimque citraexprefTionemmic- 
cantur in cucurbicam 5 & deftillentur in Balneo Marise. 
Aqua Saluiae. 

Educitur c Saluiae folds & floribus rccendbus 
expurgatis •, qux dum contunduncur vni librae fen- 
fim afFundi debenc vini albi vnciae quatuor, dein 
CO fucco immerfa ac madenda in fictile vas omnis 
.aliens qualitads cxpers rcconduntur 6c operiuntur 
loco tepido per biduum , polfea pr^lo fuccus ex- 
primitur , qui nondum defaecatus in vaporarium 
mitticur Balneo Mariximmergendumj velper refri- 
geratorium edam elici poteft, quemadmodum 6c 
quas fequuntur. 

Aqua foliorum Hyflbpi, 

Mcliffae, 

Artemife, 


s 


P A R I s I E N S I S. 

Foliorum Sc florum Priniulae veris. 

a^qualibus aquae Sc vini albi partibus irro- 
rari debent, id eft ana vneiis duabus fuperlibravna 
Jierbarum contundcndaruni. 

Item, Aqua fol. Saxifragi. 

Pimpmella:. 

Sed affufa tantum quarta parte vini albi, id eft 
vneia vna, &tribiis aquae limpidiflimas dum libra vna 
herbarum tundicur. 

Eae aquae debent aliquot diesinfolari in vafis carta 
foraminulcnta obturatis : praefcrtini vero quae frigi- 
dae funt. 

Vas quod matcriam deftillandam continet igni 
fubducendum eftjfinifque deftillatibniimponendus 
antequam faeces omni humore defraudatae fintjfed 
dum adhucmultp humore circumfliiunt. 


6 


Codex medicamentarivs 


^ ^ ^ ^ 

A QJ^ JE COMPOS IT iE, 

Aqua CinamomL 

^»Cinamomi optimi pariim triti^ libram femilRmi 

Aqu^Rofarum, ^ 

Ec vini albi ^cnerofi> ana libram vnam* 

o y 

Mifceantur & infundantur fimulTuper cinercs cali^ 
dos horis vigintiquatuorinvarcvicreoriteopercula- 
to jfequcnti die deftillcntur percincres. Aquaprius 
eduda,vtpocc validior, feparecurab alia. 

Aqua Theriacalis. 

J?<^.radicum Hclenij, 

Gentiana?, 

Tormenrillx, 

Angelicaeverx, 

Cyperi, 

Zedoaria:, 
corticis Citri ficci, 

Aranciorum J' 


^ ana vnciam vnam.- 


PaRI^IENSIS. 


7 


feminis 


Cinamomi, 

Caryopliyllorum, 


Galangas, 

CarduiBenediai, 


granoruna^uniperi, J 

foliorum Diitaminialbi j 


anafcmunciam. 


Terantur maccrcnturque per biduum in vaft vi- 
treo oris anguftioris bene obturati in vini albi li- 

bris o6lo. 

Adde foliorum 
Scordij, 

Melife, 

Majoran^, 

Caryophyllataecumradice, 

Scabiofa:, /anamaaipulumvnum. 

Borraginis, ^ 

Aranciorum, I 

Saluiae, | 

Anthos r 

Infundantur iterum per diem lequentem mte- 

srumcumprsdiais. 

Poft fortem exprcfljonem dilToluc 8c mrunde pet 

nodern . 

Tlieriaccs vetcris vncias duas, 

Confeaionis de Hyacintho, 7 ana vnciam vnam, 

See CoccoBapbico5 s Codex Medicamentarivs 

CLicuibitam vitream conijciantur, 6^ 
deuillentur in. Balneo Mari^ ; aqua prima fcruecur 
in vfus.feorfim a fecunda. 

Spiritus vini, vulgd aqua vitae 

' gcnerofb eiufquc foecibus prolicicur, 

immiflis in vas cupreum tertia duntaxat fui parte 
repleturn, igni f^pcrpofirum, in quo roftrum promi- 
nec longiffimum inftar ferpentis flcxuofum, vcper 
dolium inferius pofitum aqua plenum traijciatur^ 

^ fuperiorem dolij partemingrediens,per in- 

ernam egrediatur , cui roftri extremitati vas exci- 
piens aptetur , quod ferobe illius magnitudini reC- 
pondente contincaturj ignis fubditus initio validus 
cue debetp 

Aqua fecunda, 

Ea feruabitur in officinis Pharmaceuticis,quaefic: 
€x aqua forti parata ex vitriolo & nitro poftquam 
aurifabrorum operibusinferuiuit : ita vt ignauaiam. 
reddita colorcm cyancum acquifieric : vel quae cum 
invfus Medicos reuocatur, portioncmaquaeplanta- 
ginis j aut alterius conuenientis-admilit. 


P A R I S I E N S I S. p 

Aquar Aluminofa. 

^.Succorum Janalibramvnam. 

Agreftae, 

Aluminisrupei 

Albumina Quorum duodccitn 
Prius agitata baculo in vas plumbeum conijcian- 
tur, in Balneo Marise dcftillentur ,aqua elicita de- 
flillatione infolctur, vt ante dictum eft. 

Acctum Stillatitium. 

Aeeti optimi fufEcientem quantitatem vt im- 
pleatur cucurbita ad tertiam tantum partem^, 
imponatur vas in cineres, & deftilletur primolento 
igne, vt aqua inutilis eliciatur quae phlcgma vulgo 
nominarur, dein fenfim ignemaugendo,doneeva-^ 
Ildus fit ac luculenrus, cuius beneficio liquor extras 
hatur in vfus quamplurimos afferuandus. 

Acetum Rofaceumo 

Rofarum rubrarum mediae maruritatis fine rote 
dc pluuia Gol!ed:arum,5c in vmbra pertriduum 
expantarum & reficcatarum libram vnam^. 

Aceti optimi bbras duodccim. 

Infolentur diebus quadraginta, deinde acetum co- 
ietur dc vfui reponatun 


10 


Codex medicamentarivs 
Acctum Scilliticum. 

Scgmentorum Scilte alba^, comm nempe quae 
media funtinter corticem &:cor, repurgatorum, 
filo traiedorum, &c in vmbra per quadraginca dies 
ficcacorum libram vnam. 

Minutim concidatur, culrro e candidiore ligno 
parato, auc eburneo, in lagenam demittatur fuper 
afFufis aceci vinialbi libris odo. 

Vas rice obturaitum exponaturaeftiuo tempore ra- 
diis (blaribus per 40. dies: pofteaaperto vafctocum 
tranlcolabitur, & leuiter exprimerur, acccumque a 
fecibus refidendo repurgatum,in lagenisdiligenter 
occlufis ieruabitur. 

De Succis. 

Sued fumariae, fucci rofamm pallidarum, & li- 
monum liquidi tancum feruabuntur: limonum verb 
extrahetur e limonibus integerrimisa cortice toto& 
femine repurgatis, qui refidendo acinfolando probe 
defa^cabicur. 

Succi verb Oxyacantbac,Cydoniorum,& Cerafb- 
rum proftabunc in officinis partim liquidi, parcim 
ignefoloautumni tempore infipiflati. 

Sola Sapa ex vuarum fucco exprcflb 6cvindemia- 
rnm tempore codo feruanda. 


Farisiensis. 


n 


Dc Deco(5lis. 

Parata Temper habebutvc Pharmacopai duo dc- 
coda : primum decodum eft commune Clyfteris, 
quod fiet ex Malua, Althsa,Viokria SiSenecione. 

Alterum Ptjfanse communis. 

5^. Hordci integri leuitcr lintco duriore confricati 
&Iaud vneiasquatuor. 

Coquatur in aqu$ librisduodecim,adtertispar¬ 
tis confumptionem. 

Addendo fiib fincm glycyrrbizx & eontuis vn- 
ciam vnam, quainieda ftacim remoueacur ab igne, 
refrigerata & colata feruetur iix'vfum. A ij 


Codex medicamentarivs, 


rt S Y R V PI 


Syrupus e fucco Limonum. 

Siicciiimonum defecati,& cgIo laneo fponre fuaj 
id eft fineexprefsione tranfmifsilibram vnam. 
Infpergarur Sacchari optimi ad Eledarij folidi con-' 
crerionem coftidumabigneremouctur libris tribus. 

Simulque diligenter mifeeantur coclileari long© 
krgenteo verfando duin colliquefadi Saccliari ad- 
liuc modicecalentis dc fucci exquifita fiaepermiftio 
tumque in fyrupum redigantur. 

Sacchari autem opcimi nomine intelligitur non 

albifsimum 5 quale eft Madarcnfe &Canarienft, quod 

adultcratum fepenumero inftitorcs aduebunt, <5,: 
optimi loco iiynus laudabile fuppQnunt, quod cum 
lixiuio quodam eluunt, excoquunc,eiufque porcio- 
nemmigriorem abftergent,& nonnunquamadmix- 
ta calcc albirsimum reddunt vc optimum emenrian- 
rur, cujus tamen dulcedinem, iuauitatem &gratiam 
non continen 

Sed pra^ftantifsimum illud eft quod durum, foli- 


P A R I S I E N S I S. I) 

dam & miiruo inetarum allifu fonorum, letie^ dul- 
cifTimuai-, candidiffimuin, & niuis more fcintillans, 
^tque coh^rcns, quale Parmcnfceft, qiiod mini¬ 
mum continec fpumie atque recrementi, in metas py- 
lamidum aemulascoadum. 

• Vafa autcm Gonficiendis fyrupis acidis eonue- 
menda func figulina vicrata, lapidea ,ntifquam^nea 
vel cuprca. ■ 

Syrupus Granarorum. 

Sacchan oprimicodione inEkdanj folidi crafsi- 
tudinem rcdadi libras tresi 

Quibus adhuc modice fcmendbus, igni tamcn de- 
tradis, fenGm alFunde fucci Granatorum depurati dc 
ftamincGneexprefsionetraicdd libramvnam. 

Mifce diligenter rudicula, dc rcducantur infyru- 
pura. 

Syrupus ex luccp acinorum rubemium {pina? race- 
mat^ tranfmarina; vulgo de Ribes didus. 

Sued acinotum rubentium (pin^e racematac 
tranfinadn^ 6ontufionc & exprefsione eliciti, 
optime depurati libramvnam. 

- Qua itrorentur lacchari priuHn Elcdarij folidita- 
tein co<9ri.kalends dum a'bigne feponirur librse rres. 

' Ica' vj ea' irroridbne fada fuper cincribus calidis 
Saccliarura fuccbfpachula bxquifice 'perfnifccirur, ita 

B iij 


14 Codex medicamentarivs 
VC Syrupi confiftentiam nancifcantur. 

SyrupUvS Oxyacanthas vulgo Berberis. 

Sacchari fere ad Penidiorum modum co£H ad- 
Iiuc feruentis dum igni aufertur libras rres. 

In quod diluc &commifce fucciOxyacanthqcufq 
&pr^lo commiflT^ , colati & expurgatilibramvnanr. 

Ita VC igne lento liquatum Saccharum dc fuccuA 
abeaijt in fyrupum. 

Oxymeli Simplex. 

Me.IIis optimi libras duasl 

Aqu^ puriflime & limpidiffim^ libras quatuor. 

Bullianc igne fplendido 6c minimefumofoin vafi 
ftannato, donee omnis innatans IpumadecraAafue- 
ric,qua abje<fta acctivinialbiclariaccrrimipaulatim 
admilceatur libra vna.. 

Omniaque fimu! coquancur ad lyrupi liquidiuC- 
culi confiftcnciam. 

Mcl autem optimum eft quod e fauisfponcepri- 
mumdefluit, &virgineumvulgo nuncupatur^quod 
purumadeo eft, vctocum perluceat,odorum,flauum, 
acerrimum dulciftJmumquc > 6c inter crajOTijOTimum at- 
que ccnuifTimum mediocre, recenciftimura,^quodque 
fpum^ parum egeric, quale eft Narbonenft, quod fa¬ 
cile Pharmacopai fibipoflunc comparare.. 


PaRISIENSIS. 


Hydromcli vinofum. 

Mcllis opritni libras odo 

Aqu^ fluuialis puriflim? ac limpidifsim^ libras tri- 
ginta duas. 

Bulliant fimul igne mcdiocri in vafe idonco,do¬ 
nee mel ipfumferuore a{siduofordes& fpumam pla¬ 
ne omnem erudaric, pofsitque ouum gallinaceum 
crudum medio liquore fluduarc non fubfidens: 
quod vbi compertum habucris, Icbetem ab ignere- 
moueco, rcfrigeracum prorfus liquorem iflum melli- 
tum in fidile recens idoneac magnitudinis^ vel in 
cadum aut doliolum ligneum rite compadum, far- 
turn, tedum, obturatum ne hicr, aut fatifeat, recon- 
dito, aeftiuofoli, coslo ferucncifiTimoperfexintegras 
feptimanas aut etiam duos menfes coquendum ex- 
purgandumque reponito. 

\ V '^^Sj^rupus de Cichorio. 

^.Rad.Cichorijfylucftris vneias quatuor. 

RadicisTaraxaci, > ana vneiam vna & fcmifleni» 
: Graminis.'^- • . : 

. • .»* j- r > / ( ■ • * ^. ■ \ 

Foliorum CicKorij Sylueftris , , ^. manipulos duos. 


i6 


CodEX MEDICAMENTARIVS 


Foliorum Agrimonij, 

Laducae domefticae, 

Taraxaci, 

Scolopendrij vulgaris ,feu 
lingu^ccruinaj, Cana manipii?^ 

Polytrici, Vlumvnumu 

Adianri noftratis, 

Cufcur^, 

Fumariae, 

Lupuli, 

Baccarum feu frudum Halicacabi 
vneias duas. 

Fia decodio in libris (^uaruordccim aejuae duni dc^ 
cem fuperfint: in colato clarificato librarum qiiii- 
que diflbluc, 6c coq^ue in Syrupum Sacchari optimi' 
libras quatuor. , , , j 

Syrupus de Cicborio compoGcus cum Rhep*} 

. Prasferipti Decodi refiduum fiue libras quinquco' 
In quibus infunde per viginti quatuor horarum 
fpacium rbei eledi miriutlnieffradi viicias decern. 


Sanralicitrini,(* • r -rr 

^anavnciamlcmillem. 

Colatumfortiter expreflum difloluaturin pra^dido^ 
Syrupofimpliciquiefl: ^ librarum quinquCo 

Eaejue' do cauia vlcra Syrup! Co'nfiftentia'm coquen- 

dus; Parisiensis. 


17 


quendus eft, eiqiie exquifite mifccaturj 6 c iterum len¬ 
to igne in fyrupum redigantur. 

Syrupus Capillarium, 

]9<^.Adianti vulgaris, 

Polytrici, J 

Saluiae vitae, feuRurae rnuraris/ 

^ , /I- f ana manipulos 

Scolopendrij vulgaris, leu lin-\ ^ 

guae ceruinae ) 

Saxifragi, 

Betonicae, f anamanipulumvnum. 

Pimpinellae. 

Maccrentur per viginti quatuor Iioras in aqu^e li- 
bris duodecim. 

Dein coquantur ad tertias, in colato leuiterque 
cxprefTo diffoluc facchari optimi libras fex 6c femif- 
fcm. Coquantur in fyrupi crafTuudinem. 

Syrupus Rofarum ficcarum. 


l^^.Rofarum rubrarum arefadarum invmbralibram 
vnam. 

Macera Boris viginti quatuor in aquae fluuialis tc- 
penris libris quatuor, 

Sequcnti die parem rolarum quantitatem in eadem 
aqua maccra ,atque etiam tertio. 

In ex prcffb diiue facchari optimi libras duaSo 

Percoquanturque in lyrupum. 


C 


Codex Medicamentarivs 


sS 


Syrupus Nympha^^e. 


B^^.FlorumNymph^as alborummiindatomm^idcfl: 

virefcente, ac herbacea nec non flaua parte reie - 
<51:a,libras duas. 

Infunde per viginti quatuor boras in aquas purilTi- 
mae tepcntis libris fex. 

Leui expreffione fada noui flores eadem quantita- 
ce fimilitcr per diem natnralem in eadem aqua infun- 
dantur, abicdo prius infuforum florum magmatc. 

In leuicer expreflo colato &C clarificato cum (accha- 
ri libra vna. 

Diffolue faccbari optimi libras quacuor. 

Coque in fyrupum. 

Diacodium fe"u fyrupus de Papauere. 


.Capitummagnitudine mediocrium papaueris aibi 
& nigri ftatim poll flores decifos^ana libram 

vnam. 

Macerentur per diem naturalemin aquas puriflimse 
aclimpidiffimae libris fex. 

Leuiter poftea calefiant, quo tempore ipforum 
Inccus mediocricer exprimendus eft. 

In quo infunde parem capicum papaueris vcriuf- 

S ue quanticatem ^ ftmiliterexprime, colaatque clari- 
ca, & cum faccbari optimUibrisquinque coque in 
fyrupum- i. 


P A R I S I E N S I S. 


19 

Clarificacur autem affundendo facchari dimidium 
cum albuminibus & teftis ouorum agitarione fa6la, 
acqueiterum igni impoficare colacatantillolucci ci¬ 
rri admixco fordium 6 c crafficici apparente fepara- 
tionCjbis colatur permanicammundam,vltimavc- 
ro vice fcnfim& lente ficcolado, blanda liquorisaf- 
fufione , ita vt colatum non turbidum fed clarum 
euadac. 

Syrupus florum papaucris erraricL 

Infufionis florum papaueris erratic!bisiteratie & 
clarificatae libras duas. 

Sacchariopcimilibram vnam 6 c femiflem- 

Saccharirofati vneias tres. 

Coquanturin fyrupum> 

Syrupus violatus. 

^, Florum mundatorum violarum recentium librani 
vnam. 

Mundantur autem flores detrada parte hcrbacca. 

Infunde in aquae feruentis libris quatuor. 

Addendo liicci citri depuraa vneiam vnam. 

Sacchari optimi puluerati vneias tres. 

uiPoft: decern horarum fpatium flat cblatiocmn Icui 
expreflione per pannum album 6 c nouum. 

In colato calefado iterum infunde'florum viola- 
rum recentium mundatorum lib ram vnam* 

c ij • 


lo Codex medicamentarivs 

Adijcicndofuccicirridefecati vnciamvnam. 

Sacchari optiini triti & in puluerem redadi vn- 
cias duas. 

Decern horis elapfis icerum coletur per eundem 
pannum, & leuiter cotum exprimamr. 

In cxpreflb tertio infunde per lo. horas aliorum 
florum violarum recentium mundacorum , abiedio 
prius infuforum magmate libram vnam. 

Adijciendo facchari optimi in pollinem redadti 
vncias duas. 

Colatum &leuiterexprefrummitraturinvasfi6lilc 
vicratum, vel aliud quoduis ftannatum. 

In quo diffolue facchari optimi puluerati libras 
feptem. 

Rcponatur pofteavasin balneo Marias feruente 6 c 
lento calore diifoluarur faccharum, coquacurque in 
lyrupum. 

Quiquidcm fyrupus in lagenis aflemaridebctvel 
alijs vafculis oris angufti quod laccharo pulueraco 
rice obturandum eft. 

Syrupus Cydonioruna. 

^.Succi Cydoniorum maturoruna recens extradbi dc- 

purati & colati libras quatuor. 

■ Sacchari optimi tantundem. 

Coquancur in fyrupum. 


PaRisiensis. 


II 


Syrupus de Ibifco. 

Radicis Althxsc iufx dc a meditullio repurgatac 
vncias duas. 

Radicis raphani domeftici & fylueftris, per tal- 
leolas fedae. » 

Rad. Fceniculi, 

Afparagi, 

Petrofelini, 

Eryngij, >ana vnciatti vnam« 

Bardanae contufarum & a 
meditullio rcpurgataruj 
Cicerura rubromm j 


Saxifragi totius, ^ 
Foliorum Betonic^e, 


ana manipulum vnum, 

Plantaginis ( 
fummitatum Althaea?, J 


Pimpinellae, 

Hclxines, Fru61:us Halicacabi---triginta^ 

Seminis Vrticae, j 

Quatu®r Frigidorummaioruiti,>ana drachmas tres. 
Lithofpermi, * 

Glycyrrhizaerafae&contufe i vnciamvnam. 
Coqaantur in libris decern aquae puriflimae dunn 
fcx autfeptem fuperfinc. 

C iij 


'J 
u Codex Medicameittar ivs 

Qmbus permifce facchari optimi libras quinquc, 

Coque in fyrupum. 

Syrupus dc Pomis fimplex. 

Succi pomorum acidodulcium fi^agrantiuniy re¬ 
ddendo & infalando depurati & colati, libras 
qiiatuor. 

Succi borraginis & buglofli fimiliter defecati &c 
colatij ana libras duas. 

Coque expuraa & cola. 

Deinde adde facchari optimi libras quatuor. 

Tercoquantur in fyrupum. 

Inrerdum 6c ex vfu eft fympus de pomis fimplex 
fine igne paracus in hunc modum., 

Pomorum redolentium acidodulcium per tal- 
Icolas difTedonim 6c a pellicula atque femine 
repurgatorum libras quatuor., 

Sacchari optimi pulueratt libras quatuor. 

Panno mundo inuoluantur talleolis pomorum fibj 
inuicem (uperftratis, fingulifque ordinibus fuper 
iniedo facchari polline. Pannus autem fiifpenfus m 
frigido & humido loco rcponatur,ibiquerelinqua-> 
tur, fuppofito vafe excipiente {yrupurnclarum fenfini 
per interjedum pannumdefluencemfpatio vnius auc 
alcerius diei. 

Qm quidem fyrupuspoft vnum aucalterummea- 


p A R > S I E N S I S. , 
fern ftruari nec debet, nec poteft viribus integiis. 

Syrupus de poinis compofitus feu laxatiuus. 

5^'. Foliorumorientaliummundacorum vnciasquiii- 

dccim. 

Seminisfotniculi vnciamvnam. 

Caryophillorum drachmam vnam, 

Infunde per diem naturalem, Sefub finemfemel 
auc bis feruetiant in fucci pomorumredolentiumli- 
brisquatuor 

Succi Borraginis ? libris duabus. 

6c BugIofIidepuratorum,3 

In expreflb colato 6c clarificato dilTolue faccliari 
cpnmi libras quacuor. 

Coque in fyrupum, 

Syrupus florum Pcrficorum. 

^.Florum Pcrficorum recencium libras duas, 

Infunde per boras duodecim in aqu^ tepid^ li¬ 
bris fex fuper cineribus calidis vafeoperculato dein 
cxprimantur. 

Turn prioribus abieftis recentes inijciantur pari 
quantitate, fimiliterque cxprimantur, atque id quin- 
quiesrepetatur. 

1 n colato librarum duarum. 

Diffolue 6c coque facchari optimi libram vnam 
6c femiffem. Fiat fyrupus. 


^4 


Codex medicamentarivs 


Syrupus Rofarum pallidarum. 

Foliorum florum rofarum pallidarumrecentiuiTi 
libras duas. 

Infundc per boras duodecim in aqux tepcntis li- 
biis ocloin vafe tcrreo vitrato ftridti oris ^ eoc^uc oper- 
culaco. 

ExprefTo parem florum qiianritatem addc, 6c fi- 
milicer infunde, idque nouics repcce. 

Colaro parem facchari quantitatem adde, &eo- 
que in fyrupum. 

Syrupus de TufUlagine. 

Florum Tuflilaginis reccntium libram vnam. 
Infunde per duodecim boras in aqu^epuriflim^ 
libris tribus. 

In Colatoalij flores eadem quantitate per duode-^ 
cim borasabiedisprioribusinfundantur^&cumfac- 

cbarioptimi libris tribus. 

Fiat Syrupus. 

Syrupus de Rbamno folutiuo, vulgb de fpina in- 
fedoria vel cerui fpina aut burgi fpina, 

^.Succi depurati fruduum Rbamnimatui'orumli¬ 
bras duas. 

Saccbari optimi tantundem* 

Coquantur in fyrupum. 


DECON- 
DE CONSERVIS. 


Gonferua violarum, 

Florum violarum a parte herbacea purgatorum 
recentium libram vnam. 

Nulla prasmifla contu/Ionccommifceancurconci- 
muo agirando facchari optimi prius in facchari roCi^ 
ii crafiitiem codionc rcdadti libris tribus,&fcruen- 
lur in vfum- 

Conferua Rofarum. 

^.Foliorum florum rofarum rubrarum nondum om^ 
nino explicararum recentium libram vnam; 

Tere in pila marmorca cum piUillo ligneo donee 
kuigentur: tunc adde facchari optimi prius in Elc- 
€larij folidi confiftentiam codi libras tres, 

Exquifitc milceantur rudicula lignea. Reponatfc- 
turque ia vafe idoneo. 

Gonferua Nympha^^; 

W', Sacchari optimi in Eledarij foliditatem coflili^ 
bram vnam & femiflem, D 


' Codex medicamentaIrivs 

Floruni Nymphas^ recentium ab Iierbacea parte 
purgatorum, & in vmbra diem vnum ficcatorum & 
tricorum in mortario lapideo cum piftillo ligneo li- 
bram femiflem , fimul accurate mifeeantur & fer- 
uentur vfui. 

Conferua Betonicae. 

Florum Betonicas recentium mundatorum libram 
vnam. 

Tundantur in pila lapidea cum piftillo ligneo. 

Adde poftea faccliari optimi ad Eledarij folidi 
jconcrctionem codi libras tres. 

Ft agiratione iugi cum fpachulalignea mifeeantur 
&feruentur. 

Conferua Melifli^ 

^.FlorumMelifli libram femifTem; 

Nulla praeuia contufione diligenter admifeean- 
tur fpatliula lignea agicando faccliari prius in. pe- 
nidiorum modum codi Iibris tribus , feruenturque 
vftlL 

Conferua flomm Borraginis & Buglofti. ■ 

Florum Borraginis & Buglofti mutldatbrum re- 
centium non contuforum ana libramfcmifTem, 
permifeeantur rudicula lignCa, faccliari in Eledarij 
folidi ciraffuudincmcooli ' iibris tribus. 


P A R I S I E'N S I S, 

Reponanturque in vafe vitreo aut fidili vltrato 
ad vfum. 

Mcl Ro&rum. 

Foliorum florum Rofarum rubrarum explicata- 
riitn rccencium a parte flaua repurgatarum li- 
bram^nam. 

Infunde per boras duodecimin aqu^eealidaelibris 
quatuor. 

Expreflb adde parem florum quantiratcm, & fimi- 
liter poft duodecim boras exprime, idque tertiore- 
pete. 

Colato adijce mellis optiminimisnec recentis nee 
veteris libras quatuor, 

Coquantur fimul fpumam Coebleari deradendoj, 
Sc in fyrupiconfiftentiamredigantur, 

Mel violatum. 

Florum violarum reeentium integrorum libram 
vnam. 

Macera duodecim borarum fpatio inaqu^calid^ 
libris quatuor. 

Cola exprimendo , dein adde aqualem florum 
quancitatem, 6c eodem modo elapfisboris duodecim 
fiat expreflief, idque tertio. 

Expreflb adde meliis optimi recentis libras qua- 
tuor. 

D ij 


Codex medicamentarivs 

Simul coquantur defpumando 6c dqncc fyrupi 
craffitudinemacquifierint. 

Mel Mcrcuriale. 

^. Succi Mcrcurialis 6c mellis optimi ana libras 
quatuor. 

Mifccantur , elixentur, dcfpumencur y6cveluti m 
iyrupi concretionem rcducantur. 

Diafenna feu confedio ad Clyftercs. 

Succorum Mercurialis 6c Bet^ rcfidendo depura- 
torum ana libras quatuor. 

In quibus infundc per boras duodecim 6c leuiter 
coque foliorum oriencalium libram vnam 6c fexnif- 
fem. 

Foeniculi vnciam vnam. 

In colato diffolue mellis optimi libras quatuor. 

Coque pcrfede in fyrupum. 

Cui adde pulpx prunorum Damafcenorum ni- 
grorum rceentium cumfucco Mercurialiscodorum 
per fctaccum traiedae libram vnam- 

Fiat Elcdarium. 


P A R I S I E N SI S. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

PVRGANTES 

COMPOSITIONES. 

Diaprunumfimplex feuDiadamafcenum. 

Radicis polypodij qijerni vncias duas. 

Scminis Oxyacantha^, 

Glycyrrhizae rafae 5c concufe ana vnciam vnam. 
Florum violarum recentium vncias quatuor. 
Coquantur in aqua^ purifTimaj libris quatuordecina 
dum feptcm fuperfinr. 

In Colato coque prunorum, recentium, aciJu- 
Jorum , Damafcenorum nigrorum, macurorum do¬ 
nee diflbluivideantur libras duas. 

Pulpa perfctaccucxtrahatur,&feorfim reponatur. 
In percolato iure coque ad fyrupi confiftentiam 
facchariopcimi libras duas 5c femilTem. 

Cui adde 5c difTolue pulp^ prunorum libram vnam. 
SucciCydoniorumacidorum libram femiffem. 

Reponatur igni lento,ac demum infperge remo- 
uendo ab igne. 

Puluerum fantalialbi vnciam femiflem, 

D iij 


30 


CODEX' MEtJIGAMENTARlvS 
Violarum, 

Rofarum, Sana vnciam vnam, 

Seminis'Portulacae^ 

Fia,t Eleilarium. , 

Oiaprunum Compoficum feu folutiuum. 

DiapriHii fimplicis^uprafcripti adliuc calentis li- 
bram vnam. 

Cui adde Scammonij crudi la^uigati vneiam fe- 
mifTeni. 

Ekquiflce mifeeantur piftillo lignco agitando^ 6s 
fiat Ele^larium e prunis folutiuum. 

^ ^ . Eledlarium lenitiuum. 

^*^Hordd'dpcorticati 

Radicispolypodij querni contufe,7 ana vneias 
Paflularurnenucleatarum 5^uas, 

• >blniuba5, ^ 

Sebeften, yananumerovieinti. 

Pruna, 3 

r-Tamarindorum vneiasduas. 

F6liorum Adianti^ manipulumvnum. 

Mercurialis, manipulosduos. 

Florum violarum recentium manipulos quatuor. 
aut Florum loco 1cm. violarum vneiam vnam. 

Glycyrrhifae rafe 6c contufe, vneiam vnam. 

Fiat Decoctio in aqux libris duodecim dum fep*> 


P A R I S I E N S 1 $. - 5« 

tem fupcrfinr, addendo fub finem foL orient* mun- 
aacorum -- vnciasdnas. 

Seminisfeniculidulcis drachmas diaas. 

Colato librarum quatuor add'e faccharioptimi li¬ 
bras tres. . i > 

Coque in fyrupum. A 

In quo diffolue pulpas prunorum cum parte vna 

decodionis refidua^ co6lorum. 

Tamarindorum cum reliquo decodionis traied^ 
ScCaiTite, anavncias fex. 

Pulueris fcnnas, vncias quinque. 

Seminis Anifi drachmas duas femiflem. 
MifcejfiacEJiedarium. . . . . - 

Confedio vniuerlalis. 

]^. Radicis polypodij querniconrufa^ vnciasnoucm. 
Radiciscichorijfylueftris : ' vncias trcs. 

Hordei integri ^ana vncias 

Vuarum parfarummundatarum, yd^^s.’ 

feyl BetonicaCi 7 ^^^i^anipulosduo^. ' " 
Agnmonij,> ^ ■ 

Adianti, 

Glycyrrhife raf^ 5c contufe . vnciam vnam. 
Coquancur in. aquas libris fexdccim dum ad odo 
redeant. In colati libris lex infunde per boras duo- 
decim,dcindeieuicer coque fol. orient, libram vnam. 


3 ^ 


Codex medicamentarivs^ 


Scminiim anifi, 7 i t 

Fcrniculi dulcis contuforum5^^^ lacimastres. 

ExprefTo colaco adde facchari optimi libras 

quatuor. 

Coque in (yrupum & amplius. 

Adijciendo fub finem exprefTum vnciarum dua- 
rum rhei eledi minutim fradarum feorfim infu- 
larum in refidui decodi liipradidi vnciarum fexde- 
cim, cumlpicae nardidrachmisduabus. 

Ignc lento,& bcnigno caloreiterumfiat decodio^ 
ad fyrupi crafficudinem. 

In (yrupo percodo vaft igni detrado difiblue 8c 
mifce piftillo ligneopulpxcaffiaerec.extrada^vncias 
fex. 

Tamarindorum cum reliqua decodi parte made^ 
fadorum traiedorum & exCccatorum vneias treSol 

Poftea. adde pulueris foliorum orientalium vn- 
das feptem. 

Rhei eledh vneias tres & femilTem; 

Cinamomi, drachmas duas. 

Sancalorumalbi,^ 


Citrini, 

Fiat Eled'tarium. 


1 


ana drachmas tres. 


Diaphoenicon Benedidum- 
Pulpae palmularuna nondum perfedc mature 


rum^ 


P A R 1 S 1 E N S I S, 55 

rum, foris fuis fordibus , intus pellicula & nuceo 
niundatarum, in Hydromelitis vinofi libra vna per 
horas viginri quatuor maceratarum in vafe idoneo, 
turn codarum, ac demum per fctaceum traiedarum. 

Item penidiorum hordeatorum rccentium pulue- 
fatorum analibramfemifTem. 

AmygJalarum dulcium expurgacarum, & cultella 
minutim conciiarum vncias tres. 

Contufis permildis omnibus adde mellisdefpu- 
libras duas. 

Paruni coque ac demum vaic ab igneremote iniper- 
ge & milce. 

Pulueris Hermodadylornm drachmas fex. 

Turpechi vncias quatuor 6c femiflem=t 

Rofarumrubrarum, f 

Glycyrrhife ra& 6c contufe^ drachmas duas. 

Cinamomi, 

Ligni Aloes 

Galang^y 

Macis^ 

Foliorum rutaeficcorum^ 

SeminisFoeniculi^ 

Dauci, 

Saxifragi, (anadrachmam 

, PV.» , S vna&femiflem. 

Milij Solis, 

Frigidoruin quatuor maiorum,J 


E 34 


Codex medicamentahivs 

Acinorum Afparigi, & Rufci, 

Scammonij crudi ynciasduas. 

Fiat Eledarium. 

Vt veto rite paretur ifiad Eledarium^ palmularum, 
aiondum perfede maturarum, Sc vt ante didlumeft 
mundararum, afrumendx funt vneias odo,qu^ma- 
ccrari debent per viginti q.uatuor boras in Hydro- 
mclitis vinofi libra vna, vt exiis libra femis pulp^ edu- 
catur • quod vt fiat coqui debent, &c per fetaceum 
traijcicum vneia vna femilTe contufarumamygdala- 
rum dulcium j tumque huius traiedla: pulpae fumend^ 
funt circiter vneix feptem alijque permifeenda?: 
amygdalarum (iquidem pars craffiornequit incerni- 
culisfctaccis tranunitti: qusemedicamentis in pulue- 
rem redigendis permifeeri debet, ne inter contun- 
dendum pollen excitetur&euanefcat. 

Amygdalarum vero dulcium expurgararum, Sc 
cultello minutim concifarum, quod fupereft vnei^ 
fcilicet vnius Sc femis, primum inpeluimimmiffum 
cum przdida pulpa palmularum traie61:a,partimtc- 
rendo parcim agitando piftillo ligneo non affatim, 
fed fenfim dilfoluatur, turn mel codum Sc adhuc ca- 
Icns fuperaffundarur exquifite mifeendo paululum 
igni lento fuperpofito vafe, ftatimque fubduc3to: in- 
Iperganturpulueres atquemifccantun . - 


F A R I s I E II S.I If 

Confc6lio Hamecli vet Diacolocy nthidos- 

Corticis Myrobalano‘^^'‘^'' 
rumcicrearum. ^ 

Cepularum, f anavnciasduas. 

Foliorum Orientaliuin, 1 ^ ' 

Colocynchidis j 

Folipodij querniy*) ynciam vnam & femijOTcnio 

Violarum j 

Foliorum Abfinthij,'l anavnciam femifTem. 
Thymi, ^ 

Seminis Anifi^ 

Fceniculi, ana vnciam femiflem. 

Rofarum rubrarum5 

Tula omnia maccrentur per biduumjConieftam 
vas ftannatum oris angufli obturati, in ferilaclis^ 
vaccini recens muldi libris quinque^ 

Et fucci Fumaria dcpnrati libra vna. 

Deinde coquantur ad libras tres,. 

Friccntur manibus & exprimantun 

ColatoaddemeIlisop:.defpumari,7 ^^libramvni 

Sacchari 3 

Coque ad mellis confifl:entiam^& depofita ab igne 
pelui. i 

E ij 


3 ^ Codex ariys 


Sub finem infperge puluerum 

Agarici, 7 . ^ 

Scnnx j^^^sduas. 


Rhei clefli . Vneiamviiam&femiflbnio 
Epithymi, 7 . 


Cinamomi vnciamiemifTcinr 
Zingibcris drachmas duas. 

Seminisanifi^ 

Fumarias, T ana drachmam vnam. 

Spic^ Nardi 

Mifce, fiat ElecSarium. 

Hiera fimplexo 

Aloes optima: non lautas drachmas nonagiiv 


Cinamomi, ^ 

Macis, j 

Radicis Afari,/ V i. ''' 

Spicx Nardi, r ana drachmas (ex* 

Maftiches j 

Croci drachmas quatuor. 

Melik optimi dcfpumati libras trcs&vnciasnoucni,, 
Mifce,fiatEleftarium. ^ 


P A R I S I E N S I S. 


17 


Hicra Diacolocynthidos. 


StoEchados Arabics, 

Marrubij feu Praflij albi, | 

Cham^dryos, I ana dra chmas decern. 

Agarici, \ 

Colocynthidis J 

Scammonij, i 

Caftorci drachmas tres. 


Opopanacis, 

Sagapeni, 

Piperis albi j 

Cinamomi, 

Spic^Nardi, I 

Myrrhae, (ana drachmas quatuor. 

Polij, ] 

Croci 

Mellisoptimi defpumati triplum feu libras tres &vnw 
cias quinque. 

Mifcefiac Eledarium. 

Ellebori nigri veri Diofcoridis florc albo radix feli^ 


^enda eft. 

o 


E iij 


5S 


Codex medicamentarivs 


Hydragogum^ 

^0 Radicis filicis foeminae, 

Afari, a 

Corticis radicis Capparis,f ana vnciam vnamo. 
Medij CorticisSainbuci j 
Fol. Pimpinellas,-^ ^ 

Agrimonij, ^ 

Artemifise, C ana manipulum vnum. 

Polycrici J 
Gratiolae manipulos tres. 

Seminis Dauci drachmas tresis 
Folioruin Orientalium vncias qnatuor, 
Macerenrur per diem integrum in fuccorumdepnrai- 
torum. 

Rad. Ireosnoftratis,7 

Ebuli 3 tribus. 

Sub finem bulliant igne lento. 

In expreffi Colati libris cribus. 

DifToIue (accliarioptimh? .. 

Mcllis defpumati 5 ana hbram vnam. 

Coque in lyrupum. 

Cui addc Sc permifce Rad. Eful^ minoris rotundas 
praeparatae, Turpethi ana vnciam vnamacfemi/Tcm.- 


P R I S I E N S I S. 


19 


Rad. Mechoacan,"j 
Foliorumlalap, / 

Seminis SoIdanellxA anavnciamvnam. 

Ebuli, j 
Soldanellae J 

Gratiok, ? ^j^g^y^ciamfemifTcm. 
CinamomiS 

Scammonij crudivnciam vnam & fcmiflem. 
Elaterij vncias duas & drachmas duas. 
Zingiberis, 

Galang^, 1 

Acori, ( ana drachmas duas. 

Praffij albificci-^ 

FiatEledarium. 

Eledlarium Diafaru. 
^.Succiraphani. J 

Rad. Ararirecentis, ( libramfemiiTcm. 
SyrupiviolaceijS 
Oxymelids ^ 

Coquantur ad mellis craffitiem. 
Subfinemigne fubdudo infperge 
Rad. peponis arefadl^, 

Scminum raphani, vrtic^, 

Maceratorum in aqua rofarum, arcfadorum 5c tri- 
torum ana vnciam vnam. 

. Rad. Arari,foliorumeiurdemriccorum,tritorum 

^ cretorum ana vnciam vnam 5c femiffcm. 


40 


Codex Medicamentarivs 
Cinamomi ^ 7 

Scminis vnam. 

Fiat Ele^barium molle ad vfum. 

VinumEmeticum. 

Stibij optimi libram vnamJ. 

Nitri puridimi tantundem. 

Puluerentur feorfim , dein commifceantur 6<:con-^ 
ijcianrur in mortarium ^eneum velferreum, moxin- 
ie(fi:a pruna vel ferro candente materia incendatur^l 
quas cum fragore 6c ftrepim exuretur, fuperpofita 
rrium digitorum intcruallo patella ferrea^ donee ftri- 
dorccflaucrit. 

Materia metallica inftar vitrifufi fulce rubensle^ 
paretur ab impura crafficie,. & a nitro cruftamalbi- 
cantemreferentc,& tcraquatepidalauetur. 

Cuius ffibij vt iam didium eft pr^eparati. 

Vnciamvnam. 

Infunde in vini aibi libris duas, per duos trelve 
dies, vel plures. 

Eledarium e fuGCO-Rofarum. 

^. Sued Rofarumrubratumrccentiumr. 

Sacchari optimi ana libram vnam Sc femiflemi 
Coquanturin Eledarium folidumigne lento. 
Infpcrge fub finem triuna Santalorum exquifite 
tritorum. 

Ma- 


R 1 S I E N S 1 s. 


4 ^ 


Maftichcs ana drachmas duas. 

Scammonij crudi drachmas vndecim. 

fiant tabellx ponderis drachmarum duarum. 

Eleftarium Diarurpethi. 

W . Puluerum Turpcthi vnciam vnam> 

Diatragacathi fngidi, 1 
Hermodaaylorum, 3 

eorticis citri non conditi: vnciam fcmiffem. 

Cinamomi drachmasduas. 

Scammonij crudi ' vnciam femiflcm. 

Sacchari aqua Rofarum foluti vncias quindecims 
Fiant tabellx ponderis drachmarum trium vel vn- 
eix femiffis. 

Elcdarium de Citro.. 

^.Corricis citriconditi, q 

Conferuxflorum yiolarum, j 

Sfuth Diatragacanthifri.^ vnciafemifTemi 
gidircc. parati 

Scammonij crudi - j 

Turpethi^ drachmas quinque. 

Zingiberis drachmamCemiflem* 

FoliorumSenna? drachmas fcx. 

R.hei ele6lL • drachmas duas & femiflem, 

F 4 ^ CodIX medi;c am:enta> ivs 
Caryophyllorum,^ 

Santali cicrini ^anafcrupulum vnum. 

Sacchari optimi in aqua Holarum ioluti &exartc 
vncias^deccm. 

Fiat Elc6bariiim folidum in cabellas pondcris 
drachxnarumfrium. 
-i^ 


4) 


Par I s I E NSi S'. 
P I L V L 


Pilule StomacHica? j Vulgb ante cibumc^ 

W' Aloes optimae non lautas drachmas fex* 

Maftiches, ) i t i 

Rofarum rubrarum^ 

Cum vneia vna fucci Abfinthij ex paucomellein* 
^rupi craffitudinem codi. Fiat mafla. 

Pilule Rufi vulgo Peflilentialcsfeu Communes^ 

Aloes optima^- vneias duas. 

Myrrha? vneiamvnam. 

Croci vneiamfemiflem. 

Gum fyrupi delimonibus vneia vna 6c fcmilTCjfiar 
maffa. 

Pilulas Imperiales feu Catholica?. 

W . Aloes optima' 7 ana vneia- 

Foliorum Orientalium mundatorum^vna 6c ft- 
Rheielecti; ? ^ miflem* 

AgariciTrochifcati,i“"^^^^^'^"“^’ 

Maftiches drachmas duas. 

F ij: 


44 


Codex Medicamkntarivs 


Cinamomi drachmam vnaiiic 

Zingiberii, 

Caryophyllorum. (ana fcrupulos duos. 

Nucis Mofchar^jj 

Cum fucco^velinfufioncrofarum pallidarufiatmafla. 

Cuius vncias^cuilibec admifceri debet ScammoniJ 
Cr^idi ^ drachma femis. 


Pilulac Diacolocynthidos. 

PuluerisHicra^picrx fi mplrcis drachmasdecemo 
Turpethi, ? j i 

Hermodaa:yIorum,5 drachmas quinque« 

Scammonij crudi, drachmas duas. 
Radicisiridis, ^ 

FoliorumPrafliialbi.J . , 

Rofarum rubrarum, s rachmam femiflcm- 

Florum St^chados J 


TrochifcorumAlhandal vnciam femiflem. 
Cum fyrupo e Cichorio fimplici. Fiatmafli 

Pilulx dc Cynogloflb. 

Myrrhs optima?, ^rachmasfex. 

Thuris mafculi, drachmas quinque, 

Radicis Cynoglofli, 

SeminisHyofcyamiaIbi,| ana drachmas quatuor. 
OpijThebaici i 


Croci, ^ 
Caftorei) 


ana drachmam 


vnam& femiflem. 


45 


PARISIENSIS. 


Piluk Hypnotic®. 

. O pi) Theba'ici vnciam vnam Sc femifTem. 

Maceretur per duos dies in Ipiricu vini. 

PofteacolcturScleuiterexprimatur. 

Omnique humiditate fuperflua abfumpta, dc- 
ftillatione in balneo Niari® rat^aadmellisconiifteu- 
tiam redigatur. 

Cuius accipe vnciam vnam. 

Crocipuluemti ."lanadrach.duas. 

Speciemm Diamargarin tngidi, J 
Confe6lionis de Hyacintho J 

Pulueris fuccini, 7 drachmam vnam. 
Corallirubri 3 

Mifccantur omnia cum fyrupi nymph®® circitcr 
Vnciafemifle. 

Fiat Mafla. 

Pilul® Mochlic®. 

Foliorum Orientalium vncias quatuor. 

Pulp® Colocynthidos,? vnciam vnam. 
Ellcbori nigri, 3 

Turpethi, 

Hermodaftylorum,^ ana vncias duas. 

Agarici, ; 

lalap, F hj 


Cum fyrupo rofarum ficcarum. 
Fiat Mafla. 


4^ Codex medicamentArivs 


Rheieledi, 7 
Polypodij 
Di6lamni ^ 

Seminis Anifi,*) . ^ _ 

Foeniculi J-ana vnciam lemiilem. 

Cinamomi j 

Omnia contufa & in puluerem aliquatcnus rcda- 
(Sta va(e vitreorite obrurato comprehendantur cam 
(piiitus vini quantitate tanta quspulueresimmerfbs 
plurimum excedatatquefupcremincat,fimu!que per 
deccm vcl duodecim dies reponantur in Balneo Ma- 
rix vel cineribusealidis, priufquain remoueantur liib 
inFufionis finem parurn bulliant dc cqIo traijciantur 
arque exprimantur. 

ExprcfTum vafe vitreo exccptum lento ignicom- 
mittatur, vt omnis eius humiditas difcutiatur, 6cad 
mellis cralliciem reducatun 


Tunc adde Euphorbi; pra^parati. vnciam vnam;. 

Spica:Nardi,'^ 

Maftichcs, j 

Opopanacis,^ ana vnciam femiflem, . 

Bdellij, j 
Sagapeni J 
SaiisAbfintliijo 

Ebuli, J ana drachmam vnam.". 

Fraxini, 

Fulueris Aloes. vnciasduasr 


47 


PARISIENSI s. 

■Omnia exquifitc mixtaredigantur in maflam cum 
tantillo fyrupi rofatum pallidarura, fiopusfueric li- 
quorc. 

Euphorbij prsparatio. 

Euphorbium ab omni forde & fees repurgatum 
in exigua fru(lularedigatur,vafevicreoexcipiaturfu- 
perafFufa fucci limonum optime depurati quantitate 
uanta qu 2 E Euphorbium tribus vel quatuor digitisex- 
cedat : in Balnco Marineferuentc fimulrcponantur, 
donee Euphorbium a (ucco diiTolui videatur. Tunc 
perlinteum mundumcoletur, &iterum Balnco Ma¬ 
ria; committatur vc deftillationc omnis humiditas 
fucci diffipetur. Sic Euphorbium in fundo manebic 
depuratum omnis caloris exuperantis, 6c venenatas 
qualitacis expers. 4« 


Codex Medicamentarivs 


DE PVLVERIBVS 

Puluis Diatragacanthi frigid]. 

Guinmi Tragacanihse albiflimi vnciam vnam* 
Gummi Arabici drachmas quinque.. 

drachmas duas. 

Glycyrrhizasrafa^, S 

Seminis Papauerisalbr, j 
Sem. quatuorfrigidorumma-/ 
iorum corticedecerpco ^quas^ drachmam 
ca^teris vtendi duntaxacccm- i 
pore pcrmifceri debent. J 
Penidiorum, vnciam vnam & (emifTem. 

Fiat omnium puluis in vafe anguftioris rcponcndus 
& feruandus. 

Diamargaritum frigidum^ 

W o Margaritarum ele.(5tarum 


drachmas tresi 


49 


^ Pari s 1 s 


Scttiinum quatuor frigidorum^ 
maiorum cortice direpto, 
Seminis Acecofe, 

Endiina?, 

Portulacaj, 

Papauerisalbi, 

Citri mundati, 

Trium Santalorum, 

Ligni Aloes. ^ 

Rofarum rubrarum ab vngui-v 
busexpurgalardm, 
PlorumNy^mphaea?, 

Buglofli, 

Borraginis, c.‘ 

Violarum, 
BaccarumMyrti, 

Rafuras eboris & cornu cerui. J ana draehmam 
vnam. 


Radicis Tormentill^e, ^ 

Didamni, I 

Tunicis, ^ ana drachmani^ 

Scabiofe, * femifTem. 

Terra Lemnia?, | 

Coralli albi 6ctiigri J 

Ambari, granafex 

Caphura;, grana quatuor. 

Mofclai grana duo. 


G 
^9. DICAMENTARIVS 

Fiat omnium puluis Sc mifce domptis Seminibus 
rigidis vius tanci^m tempore ceteris admifcen- 
da iunr« ? 

I^uluis Diarhod»n. 

Rofarum rubrarum ab vnguibus expurgatarum 
vnciam vnam. 

Sanralorum albi Sc rubri ana drachinam vnam & 
femifTem. 

Gum mi A rabid, 

Eboris vlli ad albedinem vfque > ana ^ fcrupulos 
Maftiches > 

Seminis Famiculi, 

Ocimi, 1 

Scariolce, ] 

Portulac^, ' 

Plantaginis, {ana drachma femifTem, 
Acinorum Oxyacanth^^ 

Rheieledi, j 

Cinamdmi ■ ^ J ' 

^ ^ Jr 

Boli Armenia, 

Terra; figillats, .. 'Jlana fcimpulum vnum. 
Margaritarum eledlarum 

Fiat omnium puluis. 


W A 1 s'l' E s r s. - ^ 
PuluisDiacnam-rantafe; ^ 

]9^,Trriurn-|fanralorum rubri, albi & ciu^i, 

* Rofarum rubrarum ab vnguibus expurgatarum 
ana drachmas trcs. 

Rhei eledbi, ^ . .. 

Eboris vftiy - — J .t 

Succi GlycyrrhizaSjV ana drachmas duas. 

Seminis Portulac^, j ■ . . 

Inrybi . J ^ 

. Quatuor Seminum frigidorum maiorum munda- 
torum anadrachmanivnam^fenfufTem, 

Hat omnium puluis. ''r^ v 

■ Puluis Exphra6licus feu* Rtibia.' ‘ '^' '' 

“^.-RadicisRubii^maioris vnciara femiflem. 
Rad, Helenij, 

Rhei elc(5l:i_, I ' .ic n] . . 
Croci^ ^ ana drachmas ttes. 

Lacc^prsparatcj . . 

Spic^Nardi, S 

Rad.A&i, f ; 

Schoenanthi, !' 

Scordih ! ana 

Scolopendrij vcri ideftCeteracJ dractr. 
Suceorumarefadorum.Glycyrrhizat, 

Abfinthij. j 

Agrimonij, ; J 
G ij Cod EX MS p I came NT AR I vs 

Sem. P etrofelini Macedonici^ j 
Dauci, I 

Apij, 7^nadrac|i, 

3 duas. 

Myrrh^e, | 

Cofti Arabiciy j 

Bdcllij, ^ 

Cinamomi draclimam vnam. 

Fiat omnium puluis. 

Gummi lacca inhuncpr^eparaturmodum. 

Eius pariim fra61:a?, non in pulucrem camen re- 
d3.&x yndx quatuor lento igni coquuntur in vn- 
dis nouem aquae vel fluuialis vel potius dccodionis 
vnei^ femiflem Ariftolochiae longae & Schoenanthi, 
donee purior pars fupernatet Sc quicquid in lacca lau- 
dabile eft difldlutum fuerit.adeo vt aqua fit coloris 
fanguinei, fordibus in fundo fubfidencibus, tunc per 
pannum lineum coletur, vt purior ilia pars auferatur 
remanentibus (brdibus: Colatam vero aquam ru- 
bram prunis non acribus ad mellis craftitudinem co- 
que Sc tepidam maflam in Trochifeos redige & vfui 
rcponc. 

Puluis Diafpermatan, 

Rad. Eryngij, Rufei, 

Ononidis, Cyperi,^ana drachmasduas.’ 
Rubiae tintftorum. c - p A B. I s 1 E N i lis..r' 0 ' .!,J} 

Glycyrrhiz^rafsEj-j 

Cliamaedryos, Janafcrupulos quatuor. 
Tragacanthf 

Lapidis ludaici, ^ drachmam vnam & {emiflem. 
Spongi^,5 

Cancri ^, 

SeminisApij, 

Alparagi, 

Ammeosi 
Bardanse, 

Carui, 

Gitni mail, 

Dauci, 

Pc^niculi, 

Milii folis, 

Ocimi, 

Pecrofelini Macedonici, 

Pimpinellse, 

Quatuor frigidorum maiorum, 

Rufci, 

Saxifragi, 

Sefeleos, 

Vrtica^, 

Baccaruluniperi 

Halicacabi J 

Fiat omnium piiluis ampulla vitrea rccondendus 
in vfum. 

G iij 


y ana drachma 
? vnam. 
5 A Codex; M'edicamENTarivs. 

Puluis contra vermes. 

i’ " - 

Seroinum Tanaccti, 

Abfinthij vulgaris,^ anavnciam femiC- 
Portulacae :: fern, 

I 

Corallina^, ^ j i 

Summicatum Scordij fxccarum, j drachmas duas.. 

Aloes vneiamfemifTem. 

Rhei eledli, p 

Senas mundat^^ drachmas duas. 
Fiac omnium puluis. 

Puluis de Chalybe!^ 

Limatur^ Chalybisprasparatae vneias duas. 
Cmamomi. drachmas fexf 

vnekm femiirem-. 

Radicis Ariftolochias, > 

Rubkmaioris ^ ana drachmas duas. 

SeminisSmyrni vulgb Leuiflici.S 

C ana, drachmam 

4 vnamdcfcmiflenio 
Selcleos ? ' 


Pari s I e n S4 s. 
I 


^ ana drac. 
duas. 


» f 

J 


Sammitatum Thymi, 

Origani, 

Parthenii WgoMatricarise, 

Calaminthes montanse, | 

Pulegii I 

Artemifi^s, 

Hyflbpi, 

Praflij, 

Meliflbphylli, 

PimpincIIae, 

Betonicse, 

Ncpet^e, 

Sabinas, 

Macis fcrupulos duos. 

Qmnia redigantur in puluercm feruandum in vfum. 

-Scobis Chalybis prasparario. 

Aquadiuabluitur Scexficcatur, deindccum fucco 
Limonum teritur, additis quibufdam Spiritus aciduli 
fulphuris guttuliSjicerumque fucco Limonum lauatur 
& teritur ac in puluerem redigitur feruandum in 
vfum. ; 

Cremor Tartari. 

Tattari albi puluerati libram vnam. 

■: Diffolue in aquae feruentis librisquindecim. 
Bulliac donee fufum ^ diffolutum fit Tarrarui;n. 
Codex medicament a rivs 

Deinde traijctatur per manicam&ollafiailiexci- 
piatur, m loco frigido reponatur & per nodem 
quiefcac, donee crultul;e fupernatante^cryltalli in 
wT ‘lebenrmldrumento 

a charca bibula vc 

U ’ P°‘^^=^J’P«/orphyntelapide incenuif- 
iimuin pollinem redigi debenc & feruari in vafe vi- 
treo. 

bus^Tlfi" Tartari vafis parieti- 

cXcarfL'fn'T ‘l«icolligrdeber& 

Nitri prxparatio. 

^.Nitri quantum voles. 

DilTolue in aqua communi & per ebartam em 
poreccam tra.jce dein coque in vafe cerreofigulS 
fpumam contmuo ■ deradendo & conijee in p^eluim 
£ igidam ligneam vt in ftirias cryftallinas coagulctur 
quj ficcat* puluerantur &in vafe nitido pfnuntur 

iuZTJ s«ibu=; 

nurum mftar aqu^ flmdum effundaiur in peluiin 

i^neam 


P A R I S I E N S 1 S. SJ 

jencam calefactam, & vbi paulatim concrcuerit fer- 
uetur in vafe vitreo prabe obturaco, nc fubeac aer, 
cuius appulfii diffoluitur. 

Hydrargyrum dulcatum. 

Hydrargyri crudi cxpurgati& per corium traje- 
6ti. 

Sublimati acris^cx Hydrargyro,vitriolo, fale ^ 
siitro parati. 

SaliscommunisexfiGcati,iravt nullum edere poC- 
fit crepitum ana vncias quatuor. 

Sublimatum & Hydrargyrum crudum in morta- 
rio marmoreo {imul agiratione diuturna terantur & 
mifceantur, adeo vc nulla amplius Hydrargyri crudi 
bulla fuperfit: addatur poftca fal,ac cum caeteris agi- 
tetur,& puluis torusexquifitemixtusmittaturintrcs 
paruas phialas oblongs ceruicis, quas media dunta- 
xat fui parte rcpleantur, earumque orificium chai*tula 
itaobturetur j vt paululum dchdcat. Phialat autemin 
patina, qus flammis non cedar,&crneribusvel arc- 
nula tenui repleta ita collocentur,vt phialseomnino 
cineribus occultentur,earumque ceruiccs&orificia 
promineant. Subdito igne, per lex boras fiat fublima- 
tio: Exiindo igne, refrigeratirqne vafeulis ac effradis 
excipiatur Hydrargyrum fublimacum adhasrens fum- 
mitati vafis: quod fi guftanti dulce nonpercipiatur, 
icerum eodem apparatu edulcandum eft. 


iS 


Codex MEDicAMENirAKivs 


DE ANTIDOTIS 

H V M I D I S. 


Ancidotus graflante pefte paranda. 


Conferuarum floruin Nymphs^,'! 
Rofarumrubrarum, ’j anavnciasdc- 

Borraginis & Bugloffi per feta-^cem. 
ceum traiedlarum j 


Pulueris florLimRorismarini,"^ 

Calendula, ^ ana drachmas 

Ocellorum rubrorum, C duas 
Saluia^ J 


Boll Armenian aqua ro/arum fxpe 
lotx exficcatx dc pulueraca?, ^ 


Pulueris radicis Angelica 


ana vneiam 
vnam. 
Helenij, 

Caryophyllat^^ ( ana drachmas duas. 

Tormencillae, \ 

Coralli rubri pra^parati J 


PaRISIENSIS. 


^9 


I 

J 


Foliortjm ficcorum Scprdij. 

Vlmaria^, 

Praffij albi^ i 

Scminis Citri cortice mudaci^V ana drach, vnam. 
Carduibenedidij ^ 

Oxalidis, 

Baccarumiuniperi 
Cinamomi, 7 i i r ./v' 

Santali citrini ^anadrachmamfemifTcm. 

Mifce 6c excipe (yruporuradeLimonibus5cde 
malis Granatis quantitate fufEciend. 

Fiat Opiata mollis^ 

Confeclio de Hyacintho. 

W, Hyacintbomm,7 . r ./r- 

Coralli rubri ^anavnciamfemifreia. 

Terrae LemniaEver^, ideftfigillo legitimo notataE^ 
BoliArmende IcgitiinaEquatertnt^, &inaquaro- 
farum toties lots, ficcate,& in puluerem tenuiffimuiu 
redadq anavnciamfemiflem. 

Granorum infedlorium, 

Radicis Tormcntill^, 

Rad. &foliorum Didani, 

Myrrhs, 

Rofarum ru brarum, | 


^ atia drachmam vnam; 


Santalorum omnium, 
Cornu cerui non vfti J 


H ij 


Codex medicamentarivs 

Rafurgs Eboris, 

Seminis Citri mudati, | 

Cardui benedidi, ana drachinam vnam. 
Acetofe, S 

Portulacaj J 


Saphyrorum, 

Smaragdorum, } 

Lapidis TopaziiX ana fcrupulos duos. 
Margaritarum, i 
Bradreolaru auri. J 

Croci fcrupulum vnum. 


Mofclii, 1 
Ambari 

Cum fyrupo Limonum. Fiat Eledariumc 

Crocus in puluerem tenuiillmum redadbus cum 
fyrupo Limonum exquifice diflbluicur, ica vt colorcm 
aureum acquirac, deinde pulueres in mortariomar- 
moreo probe mifcentur, quibus perfe6be mixtis & 
exrradis e mortario auri, Bradleol^ ex arte fuperpo- 
nuntur, quae cultello lignco inter fcindendumcom- 
pofitioni permifccncur" ijs autem frequentium fcit 
furarum ope permixtis^alixfuperpofitsfimiliterinf 
cifuris denfisadmifcentur donee praeicripca Bradbeo- 
iarum quancicas tota fit abfumpta. 


P A R. I S I E K S I S. 

Confe6lio c Cocco Baphico. 

Succidepurati malorum fi-agrantium,7 analibr. 
rofarum 

In quibus macera & coque granoruminfectorio- 
rum fucco turgentium.contuforum, libram fcmiffem . 
Decodum rubens coletur & exprimacur. 

In quo diffolue facchari optimi vncias fex. 

Coque, & fiat fyi-upus. 

In cuius portionc calcnte &ignidctrada diUoluc 
Ambaricineritij drachmas tres. 

Cumqueliquefadumfuerit Ambarum mifcecum 
aliafyrupi portione, dein infpergc & commifce. 

Pulueris Santali citrini,fi defitprobatum lignum 
Aloes drachmas fa. 

Cinamomi vnciam femiflTem. 

Lapidis Cyanivfti&Ioti vulgo Lazuli,? ana vnciam 
Margaritarum prseparatarum 5 

Foliorumauri drachmam vnam. 

ji^ofchi drachmam femiffem. 

Fiat Eledarium. 

Lapidis Cyani vulgb Lazuli in officinis feruandi 
prsparatio. 

Lapis eligendus eft,quiaureis ffellulis 8cvclutra- 
dijs micat cum csruleo flauefcentibus, quique pru- 
nis ignitus 8c aceto extindus colorem-non deponir. 
Ita deledus lapis in pilasnea teritur,pofteadum 

H iij 


Codex MED I C AMEN f 'AR I vs 

fupcr Porphyrite lapide laeuigatur, quater aqualim- 
pida lauarur, cum aucem eius minima^ particular ira 
folutar videntur^ vc t^6i:um cfFugiantjin vasvitrcuni 
conijciatur aqua fiWeraffuia ad lotionem eius perfi- 

ciendam,fa:piusa^etur,dcindevbirubriderir,aqua 

clFundatur 6c pailuis exficcari finatur: qui ficcacus alia 
afFufa aqua limpida fimiliter lauabitur agitando 6c 
ficcabicur^aquavtanteadidum eftefFufa, idquc vi- 
cies repetctur. Sicque prarparatuspuluisadvfumfer- 
uabitur. 

I'heriacel 

Trochifcorumfcilliticorum vncias fex.- 

Trochifcorum tlieriacorum^ 

Magmatis hedychroi,. J 
‘Piperislongi,. C ana vncias tres*. 

Opij J 

Foliorum florum rofarum ^ 
rubrarum ab vnguibus expur- j 
gatarum 6c in vmbra ficcararum. j 
Iridis lllyrica:, velliuiuspenu- j 
ria Florentinar, j ana vnciam vnam 

Succi Glycyrrhiza^, \ 6c femifTem.^ 

SeminisNapifylucftrisdulcis, i 
Scordij, r 

Opobalfami veri vel Peru^j 


p A R I s I E N s I S/ 


iiiani rubri, aut fi defint olei ^ 
nucis myriftic^ per exprcC ! 


vnam flonem eliciti, 
Cinamomij 


Agarici, 

MyrrhaeTroglodyticae, 

Cofti Arabic!, 

Croci Coricii, 

Cafli^ ligne?, id eft craffioris Cina- 
stiomi, 

Nardi Indies, 

Schananthi, vel ipfius iunci odorati 
Cilares non fuppctanc, 


{ana drach. 
^fex. 


Thurismafculi, 
Piperis albi&nigri. 


FoliomnaDictamni Cretici, 
Marrubii, 

Rhapontici, 

StcEchados, 

Seminis PetrofeliniMacedonici> 
Calaminthes moncan^, 
Terebinthin^, 

Radicis Pentaphylli, 


Zingiberis 
^4 Codex medic ament arivs 

Polijmoncani, 

Chama^pityos, 

Styracis calamity, 

Mci, 

Amomi feminis, vel eius locoGa- 
lang^e, 

Phu Pontici, vel eius loco rad. Va¬ 
lerians maioris^ 

Nardi Celtic^, 

Terr^Lemni^ver^, '' 

ChaiTK^dryos, 

Polij Indici feu Malabathri, | 

Chalciridis tofts vel Chalcanthi feu j 
Vitriolialbi, 

Radicis Gentian^, 

Seminis Anifi, 

Succi Hypociftidis, 
Carpoballamivelcubcbarum^ 

Gummi Arabici. 

Seminis Fceniculi, 

CardamomiminoriSj, b;^ 

Scfeleos, 

TKlafpios, 

Ammeosj 
Comarum hyperici^. 

Acacis, 

Sagapeni^ 


/ ana drachmas 
^ quator. 


Caftoreh 


Parisiensis. 


Caftorei, “j' 

Rad. Ariftolochixiongae feute- j 
nuis, 

SeminisDauci, 

Bicuminisludaici, 

Com^ Centauri) minoris, 

Opopanacis, 

Galbani 

. Mellis optimi expumati triplum , id eft libras qua- 
tuordecim & vncias tres. 

Vini Hifpanici quantum fatis fuerit diflbluendis 
liquoribus, fuccis & Gummi diluendis. 

FiatOpiata exartevfuireponenda. 

Mel in vino Hifpanico dilutumcoquitiir, Opium 
feorfim vino diluitur, Gummi & fucci reliqui fimul 
vini quantitate fufficientidiflbluuntur. 

Primb opium dilutum cum totomelle diftblui de¬ 
bet : item fuccus Glycyrthizas (olutus^deinde Gummi, 
poftea chalcanthuni feu vitriolum album non com¬ 
mune prouc e minera eruitur, fednitidum abomni 
forde & impuriratemundatum,toftumfcreadrube- 
dinem vfqueadmifcetur,tandemquebalfamum,tri- 
tique puluercs non affatim, fed paulatim adijciun- 
tur. 


i 


ana drachmas duasv 


I 
Codex medicament*arivs 


Mithridacium. 


Myrrhs, "“j 
Croci, 

Agarici, 

Zingiberis, ( ana drachmas decern. 
Cinamomi, \ 

Nardiindicac, I 
Thuris mafculi, ! 

Seminis ThlafpeosJ 


Sefeleos, 

Opobalfami veri vel Peruuiani ru¬ 
bric auceius loco olci nucis My- 
riftica^ per expreflionem edudi, 
Schccnanthi vel eiufdem iunci fi 
floresnonfuppetanr, 

Stoechados Arabics, ^ 

Cofti Arabici, ^ 

Galbani, 

Terebinthina?^' 

Piperislongi, 

Caftorci, 

Succi Hypociftidis, 

Styracis calamity, 

Opopanacis, 

Folij Indicifeu Malabathri, j 


anavnciam vn£ 

P A R I S I E N S f S. 
CafCix lieneas id efl: craffioris Cina-*^ 

iD 

momiy 

Polij monrani, 

Piperisaibi, 

Scordij, 

SeminisDauci, 

Carpobalfami vel Cubebarum, 

T rocliifcorum Cypheos, 

Bdcllij 

Nardi Celdca?, 

Sem. Pccrofelini Macedonia, 
Gummi Arabici, 

Opij, 

Cardamomi minorisy 
SeminisFoenicuIi, 

Radicis Gentian^^ 

Roiarum rubrarum^. 
DidamniCretici, 

SeminisAnifi, 

Rad. Acori verioifEcinarum, 
Ariftolochia rotunda:, 

Phu jfcu rad, Valeriana: 

maioris, I 

Sagapeni, j 


^ anadrac.fcptem. 

I 

i 


C ana drachmas quim^ 
^ ana drachmas tres> 
■63 


CodEX MEDICAMENTARIVS 


Mei, ^ 

Lumborum Scinci, C drachmas duas & femififem. 
Comarum Hypcrici J 

Vini Hifpanici quantum fufficiec Gummi, fuccis 
& liquoribus diluendis, id eftlibram vnam acfemif- 
fem. 

Mellis opcimi defpiimati triplum feu libras nouem 
& vncias odo. 

Fiat Opiata in vafe idoneo reponenda. 

P A R I 5 I E N S I s.. 


69 T R O C H I S C I 


Trochifci Theriaci. 

CarnisviperarumpraEparatarumcunlanctho viri- 

di & fale in aqua purifilma cod:x, vncias odo. 
Teratur in pila inarmoreacumpiH:illolignco,fen- 
fitn afpergendo medulla: panis triticei albiflimi,fer- 
mentati ,ai-efaa£ 6c tenuiffime puluerats vncias duas 

SclemilTem. . 

Ita vt nulla vipeiinx carnis particula non contula 
& permixta appareat, manibusinunaisopobalfamo 
formentur Trochifcipondcris drachmas vnius. 

Super Setaceuniinuerfum repouti in vnibia iiccadi. 
Neutiqaam in vafe ftanneo ,fedin vicreo velfalcem 

vitraco rite obturate feruandi. 

Vipers autem cligends funt feemins , non prs- 
ernantes, non e lacunis decerpts, nee elocismari 
vicinis, Balneis calidis aut falinis: agiles elTe debent 
admodum.fubftaus, collum gracile maxime porri- 
<Tere;qus oculis funt fubrubentibus, inuerecunds, 

§ene nutrits, corpore toto 6c ventre vaftiores, circa 

I iij 


70 Codex medicameJ^taPv ivs 

verisfinemauc^flarisinitiumquarfitas, diu nonferua-^ 
zx, funr in vfum rcuocanda^, poftquam virgis cxfx^, 
ijs caput 6c caudaadquatuorvtrimquedigirosampu- 
tata fuerinc,modo poll: eatum partium amputacio- 
ncm motu agitentur irrequieco, 6c fanguincm pro- 
fundatrqua^ enim ftatimimmota? iacentatqueexan- 
gncs, reijcicndas funt vt inutiles. Vriles veroac vcdi- 
dlum eftmiuilaca!, dctradiscute ^adipe^ vifccribus^ 
in aqua limpidaterquaterue mutataabluantur, deia 
in olla fidlili noua & nitida cum aqua fufficientipau- 
co falc 6c Anetho viridi coquantur, igne luculentOj,, 
non tamen violento Scfumiexperte quoadacarnibus, 
Ipina facile detrahatur. 

Anethi viridis manipuliis vnus cum dimidio, aut 
manipuli duo fufEcienc pro quatuor aucquinque vi- 
peris: qui numerus fumciec parandis tribus vnciis< 
Trochifeorum, ad Theriaccsconfedtionemrequift^ 
torum. 

Trochilci de Scilla. 

Mednife Scillas priEparata* vneias duodecimo 

Farinae Erui rufi tenuiffimx & cribrat^e vneias 
0(3:0. 

Simul exquifite tunfa cum piftillo ligneo in morta» 
rio marmoreo, formentur in paftillos ponderis drach¬ 
mae vnius, 6c in vmbradic'centur aeftate, velfuprafui^ 
num alia tcmpcftatcT 


PaRisiensis. 7^ 

Scill^ autem eligcnda: funt albas veras Hifpanicx 
mediae magnitudinis, lulio menfe vel feriuscuin ea> 
rum folia fere ficca func Sc fcapus exaruit, ex loco li- 
bero conuenienti colledae ,in quo frequenresScillx 
luxuriant, procul amari, falinis 6c Balneis calentibus. 
Ex corticcexteriorcfpoliandxfunc, parfque inferior 
ac durior cuifibrofac radiculas adhasrenc fecandaeft, 
acqueabijciendajtum pukiculatriticea probe fubada 
obdudas, fubcineribus calidis vel potius in clibano 
coquuntur, donee pulticula indurucric^ica vc rimas 
agac 6c Scilla mollis ac tenera,inrromiflbbacilloiu- 
dicetur, turn exteriore crufta& interioremedkullio 
ablatis, in morcario marmoreo cum piftillo ligneo ce- 
renda 6c cernenda,priufquamfarinxeruipermifcca- 

tur. 

Trochifei Hcdrychroi. 

.Mari vel Maioranse maioris, ^ 

Amaraci feu Maioranas minoris, 1 

Afari radicis, . r • /» 

AfpalathieiusquiaDiofeoridedefcri-( ana drachm, 
bitur, qui proftat in oflScinis nunc ad-\ dyas. 
uedus e Greta, qui fi non fuppetat, | 

Santalus citrinus eft fufEciendus. j 


Codex medicamentarivs 

Schosnanthi vel ipfiusiunci fi florcs 
non fuppetaiir, 

Calami Aromatici,vcI eius vice Aco- 
riveriofficinarum, 

Phu pontici, vel rad. Valerians ma- 
ioris, 

Xyloballami, vel eius dcfeduiligni J 

Aloes, Sanadrac. cres. 

Opobalfami veri, vel Peruuiani ru-| 
bri, quorum loco vbi defunt, olei j 
nucis myriftica^ percxprcflioncm 
faci-i, I 

Cinamomi, !: 

Colli Arabic! J, 


Myrrha?, 

Folij Indici, feu Malabathri, | 

C ana drachmas fer. 
Spic^ Nardi, \ 

Caffia; ligne® feu craflioris j 
cinamomi ^ 

Amomi vel Galanga: drachmasduodccim. 
Malliches drachmamvnam. 

Ex his omnibus trids & cum vino Hilpanico fub- 
adlis finguntur Trochifci. 

Trocliilci p A R 1 S I E N S I s;: 


75 


Trochifci Cypheos. 

fulpx vuarutn albarumjpinguiflimarumjpafla- 
rum, quales Damafcenae. 

Terebinthinae purse in vafeaut lebete fuper accenfis 
carbonibusfine aqua exficcatx ana vncias tres. 

ana vnciam vnam & fcmifTem. 

itici drachmas nouem. 

Cinamomi vnciam femifTem. 

Vnguium Bdellij feu partium eius lu-"^ 
cidiorum 6c magisalbicantium, ] 

SpicaNardi, "^ana drachmas 

Caflialignea, ^ tres. 

Rad. Cyperiveri ex Syria aduedra, j 

Baccarum lunipcrigrandium 6c pin- 
guium j 

Afpalathi antca defcripti, vel eius loco Santali Ci- 
trini drachmas duas 6cfcmilf 

Croci drachmamvnam» 

Mellis cxpumati, vini Hifpanici ana quantum fatis^ 
fuerkad Trochifcos concinnandos. 

Trochifci de Capparibus. 


Myrrh a, ^ 
Schcenanthi^ 
Calami aroms 


Corticis rad CappariS; 
Scminis Agni 
Gummi ammoniaci 


>ana drachmas fa,. 

vnciam femifTem. 

K 


74 Codex medicamentarivs 
Cofticis Tamari/ci, 

Rad. Acori, | 

Ariftolochiaj rotunda, | 

Foliorum Calaminth^, | 

Rut^, } j j 

c • • n drach- 

Seminis Nafturd, ^-masduas 

Nigcllx, |masduas. 

Amygdalarumamararum, J 

Succi Scolopendrij noftri vulgaris, id [ 
eft lingua; ccruinx, leui codione | 
inlpiflati, j 

GummiLaccasprsparati J 

Rad. Cyperi, _ , , 

FoliorumScolopcndrij,ideftCeteracH5‘ 

Rubixtmaorum 

&P«lueratacxcipiantur Ammoniacoin 
aceto dillolu to & formentur TrochifcL 

1 rocbifci de Eupatorio. 

Succi Eupatorij, id eft Agrimonij,^ 
inlpiflati 7 

Manna: Calabrieufis minime adultcratac. vnam. 


Succorum Abfinthij & CufcuK^ 
inlpilTatoruin, 7ana vnciara 

Rolarumrubrarum 


PaRIsieksis. 


7r 


Spodij, 

Sf icx Nardi, J 

Rhei, \ ana drachmas duas. 

Afari, 1 

Santali CitriniJ 

Cum alio fucco Eupatorij depuratoparumcodo for- 
mcntur Trochifci. 

Trochifci HaUcacabi. 

K. Baccarum Haticacabi ficcatarum vnciam vnam. 
Quatuor fcminum frigidorum^ 
maiorum mundatorum, j 
Papaueris albr, i ana drachmas dtias, 

Plantaginis j 

Boli Armenian, 

Tcrrae Lemniar, 

Thurrs, 

Gummi Arabic!, 

Sanguinis Draconis^ 

Mvrrha^, C fna drachmas crc$» 

Maftiches, > 

Spodij, 

Succini, 

Amygdalarum amararum, 

Nucleorum pincorum, 

Scminis Apij J 

K ij 
7^ Codex Medicambnyarivs 

Cum fucci Halicacabi & hydromeliris ana partibus 
^quis formenrur Trochifci pondcris drachin^t 
vnius, 

Trochiici Halicacabi cum Opio. 

Compofirionis fupra defcriptse Trochifcorum 
vncias duas dc femilT 

Quibus adde opij drachmamfemiflem. 

Hanc Trochifci vt fupra. 

Trochifci de Myrrha. 

Myrrhae optima vnciam femiffem. 
Lupinorum tcnuiffime tritorum drachmas 

Foliorum Ruca?, 

Menthaftri, 

Pulegij, 

Radicis RubicX tiniflorum, 

SeminisPetrofelini Macedo-^ ana drachmas duas. 

nicf I ' 

Afx fcEtida^, I " ; 

Sagapeni, f - ^ r 

Opopanacis j ^ ^ 

Cum fucco Artemifi^formentur Trochifci. <■ ^ ‘ 

Eiufdem Arcemifia? fucco liqucnturAfafecida Saga.'- 

• pcnum 6c Opopanax. 

i A 

■ i. P ARISIENSIS. 


77 


Trochifci de T erra Lcmnia. 
ana drachmas duas. 


W. Terras Lemniae, 

Boli Armenian, 

Sanguinis Draconis, 

Gummi Arabic! aflati, 

Rofarum rubrarum, 

Seminis rofarum, 

A my li aflati, 

Spodij, 

Acacise, 

Hypociftidos, 

LapidisHsmatits, 

Balauftiorum, 

Corallirubri, 

Succini J 

Margaritarum, . ^ana drachraam vnam 5c 

Tragacanth^, S femiffem. ... 

Seminis Papaucris nigri,^ ^ 

Seminis Portulacac tofli, j 


1 “, 


Cornu ceruivfti, 

Thuris, 

NucumCuprcffi, c irachmam vnam* 
Croci, 

Caryophyllorum^ 

Macis, 

Opij 

K iij 7 ^ Codex medicamektarivs 
Cumfucco plancaginis. FiancTrochifcL 
Trocliifci de Caphura. 

Caphur^ ferupulosquatuor. 

Radicis Nymphasa?, 

Fiorum roiarum rubrarum, 

Violarum, 

Spodij, 

Glycyrrhiza?, ' ^ ana drachmas duas*^ 

Sanralicitrini, I 

Gummi Arabici, I 

Amyli, j 

Tragacancha? j' 

Q^tuor feminumfrigidorum^ana drachmam 
maiorum, ^ vnam. 

Portulacaj 

Cum mucilagine fdminis Piyllij inaqualblaniexrra- 
trad^. FiaiKTrochifcL 

Trochifci de Agarico. 

Agarici comminuti ferri albi lamina tcnui cur:: 
uata foraminibus mulcK exafperacavnciasduas^ 
Sails gerinmct drachmam vnam.‘ 

Macerentur cum vino albogcncrofoinfufionisZia- 
giberis & fianc Trochifci P A R I S I E N S I S. > 79 

Qm ficcad pulucrentur &:denuo eademinfufione 
cxcipiancur, & in Trochifcos rediganrur. 

Infufio autem parabitur in hunc modum. 

Zineiberis parum triti vnciana femifTem. 

Infundc in vncij$ oclo viniaibi generofipervi- 
ginti quaruor horarum fpatium in yafe^is angufti 
rite obturati. 

Trochifci de Colocynthide, vnlgb AlhandaL 

1^. ?u\px Colocynthidos albas, leuis & a feminibus 

rcpurgatx vncias quatuor. 

Forficibus incide & manibusfricadiu&multotics 
cum elei rofad. vncia femilTe. 

Deinde tcre in mortario donee in pulucrem te- 
nuiflimum redigatur, quern excipe fufEcienti quan¬ 
titate mucaginis fcquentis & forma Trochifeos par- 
uos qui ficcad in vmbra, rurfus intenuiflimumpol- 
linem redigantur , & cum eadem mucilagine fiant 
rurfus Trochifci qui ficcati tertib puluerentur & fi- 
militer in Trochifeos redigantur vfui fcruandos. 

Gummi Tragacanthas, Arabic! & Bdellij ana 
drachmam vnam. 

Macerentur per quatriduum in aquas rofarum ftil- 
ladtias vneiis odo. 

Maceradone & folutioneperadacolenturperlin- 
tcum 6c exprimantur. 


go 


Codex medicamektarivs 
Trochifci albi Rhafis. 


^ ^ aqua rofarum ter lo dc ficcatx drachmas* 

decern. 

Sarcocoll^ craffioris drachmas tres. 

Amyli drachmas duas. 

Gummi Arabic!,') 

Tragacanth^ 3 drachmam vnam. 

; Caphur^ drachmam (emiffem. 

Seorfim trira la 6 te muliebri cxcipiantur omnia (5^ 
lingantur Trochifci. 

prudemb admifcebitur opium pro Medici 

Gummi Arabicum & Tragacanth® pinfuntur in 
mortario mulrum calefa<^o, blando piffiHi canden- 
tis atcricu, ducii per fundum velut friando ad larera 
morcarij : poftea tranfmittitur puluis linteo tenui 
adaptato inllrumento fuccis ficcis cernendis dicato! 


OLEA 


P A R I S I E N S I S. fP O L E A 


O L E A in PharmacopoliLs feruanda , fponte 
nafccntiafunr, 

Petroleum & 

Balfamel^um, feu Opoballarnum optimum* 
Orientalc fcilicet, auc eius loco Peruuianum 
rubrum &c album, feu liq^uor okofus vera^ 
Terebinthi 

Oka per expreffionem elicita- 

Oleum proprie didlura : quod triplex feruari 

debet. * . _ 

Omphacinum ex oliuis immaturis exprcllum. 
Virgineum ex oliuis tantum tritis nondum torcu- 
lari commiflis. 

Completum e maturis oliuis torcularis compreflii 

elicitum. ^ 

Oleum amygdalarum dulcium ex tempore ita Pa- 

landum eft, 


L 
^CODEX MEDICAMENTARIVS 

Amygdalarum dulcium ficcarumintegrarum, 
non rancidamm quantum voluerismlurimum 
& celenterteremmortariolapideo.cum pifti!- 

lo igneo guttis aliquot aqua: afFufis, in ofFas 
cannabino jftamine j vel 
cilicio e leta equina contexto conclufas, fenfim 
& ex mteruallis torculari exprimito in oleum 
danfl.mum,& dulciffimum, omnium opti- 
mum, atque omnis aliens qualiratis expers. 

Oleum Caryinum. 

Nouellas nuces iuglandes & adhuc tenellas 

per fex horasaqua fngidamaccratas, digitif- 
que a cornce membranofo iiberatas: fi tamen 
minus commode macerate frigida pelliculam 
deponant, conijeiantur in tcpidam,vt earn fa- 

cilius exuantificquemundatteinlinteoduplici 

contmeantur quatuor horarum fpatio,donee 
exficcats fint, demyt ante diftum eft, reran tur, 
& oleum exprimatur. 

Oleum amygdalarum amararum parari debet ex 
fetaceu° t in facculum 

le aceum vel cannabmumconiedis.deinpi-docom- 

Jtnffispreflifquedum oleumemanet. ^ 


oleum e vuelllis ouorum. 

Oua rec^tia quot voles elixentur donee pe- 
nitus induruerinr, viiellos duros exime, & mani- 
nibus comminue, dcin in fartagine terrea vi- 
trata ad mcdiocrem ignem frigantur, fpathu- 
la lignea afliduemouendo donee rubefcanCjdc 
pingiicdinem quandam emirranr, tunc calen- 
tesin facculum pilis contextum conijeiantur^ 
Sc calenti prxlo mandentur vt oleum effluat. 
Quod in Balneo Mariae digeri deber. 

Oleum Laurinum> 

Baccarum Lauri maturarum & recentium 
quantum voles, terantur in pila, dein ex aqua 
coquantur, Sc torculariplanoin vas fubiedunig 
in quo aqua continebitur, cxprimantuiv& quod 
aqu^ fupernatabic oleum colligatur. 

Eadem ratione extrahitur oleum ebaccis maturis6c 
rec. myrti. 

OLEA destillatione extrahenda: 

Oleum fpicae feu Lauendula^. 

Spicse maioris feu LauendulcC folij latioris &albi 
moderate ficcatae quantum voles. 

Maccretur in aquse lufficiciiti quantitate, dein 

L y 


^4 CodEX medic AME NT AR I vs 

in vcficam vitream conijciaturycui ftillans ca- 
pitellum roftratum inducacur accurate obm- 
iatum, e cuius ccruice recepra-QuIum propen- 
deat criam dilig,enter obfignatum, &in for- 
nace, vc decct ftru6i:a collocetur,ignislubtus 
accendatur,& ferofus liquor qui pritnum ma- 
nabit/epareturab oleo vfui reponendoinvafe 
idonco rite obferato extra Pharmacopolium, 

Oleum Cerar. 

Cerx Raux virgine^.odorats, pura; libram ynam. 

Igni lentoIiquetur,& tandiu coquatur donee 
nullatenus in bullas abeat: fLibdudVo igne permilce 
liquata^ cei^ labs ita exficcari, vc nullum edere poUic 

libras tres. 

Vbi mixtura rcfrixeric, mirtanturin ampullam vi¬ 
tream incuruam, luco tenaci vndiquaque obdudam: 
fubfternatur ignis primum lentus, deinde audior, vc 
oleum extillec in phialam vitream ceruici cucurbitaj 
lire agglutinatam: quamoleo refertam ^fejundam 
obcurareconuenit,recondere 5c feruarc. 


Oleum Terebintbin^. 

TerebinthinsVenets librasquatuor. 

■A qus communis libras quindecim. 

Mictantur in vasjencumamplumangufti orificij,& 
fads oblongs ceruicis,quod cooperculum habeatcui 


P R I S I E N S I ^5 

in extima 5c fuprema fui parte vas frigida plenum an^ 
neditur, refrigeratorium vulgo didum, igne fubflra- 
to extillabicoleum tenue, quod aqu^e innatans in ex- 
cipulo fecernidebec, ScinBalneo Marian digeri,do- 
ijec omneEmpyreumadeponac. . . * 

Poteft etiam fed minori quantitate, elici iftud 
oleum per vas vitreum in Balneo Mari^. 

Ex refiduo adhuc liquido & liumore referco, feu 
(xcc Terebinthinas prius deftillatas quam Coloplio- 
niam vocant, prolicitur in vale vitreo recuruooleum 
flauum 5c rubrum ignis validioris ope per cineres, 
quod debec in Balneo Mari^ digeri,donee omne de- 
pofueric empyreuma. 

Oleum fuccini. 

Succinipuluerati libramvnam. 

Infunde per duodecim boras in vini albi Ii- 
bris duabus. 

Deinde conijeiantur in cucurbitam \dtrcam in- 
curuam,optimo lutovndiquaqueobuallatam,cui ex- 
cipulum vitreum ampHfiimum oblongaeeruice prx- 
ditum tcnaciffimo glutine connedatur, poftquam 
in fornace conuexa oprime eollocaca fuerit,6c fub- 
dito primo lento, deinde validiore, ita vt flana- 
xnx vndique reflexse in vas reuerberent , fiatdeftilla- 
tio per vigind quatuor > vel tringinta boras: initio ma- 
nabit aqua ingrata aciditate afperrima, tandem olco- 


26 


Codex medicamentArivs 


fus vapor albicans cotum excipulumopplens^qui tan¬ 
dem lubfidir: pcrfedla deftillacionc & exriniftoienc 
oleum ao aqua feparetur, cuius portio feruetur ad 
vlLimiaha vero pordo iterum deftilletur per cinercs 
vel in Balneo Mariae digeratur, donee oleum flauumi 
limpidum 5c fplendens apparcac. 


Oleum Sulphuris. 

^.Sulphuris flauiffimi ignem non experti, pulue- 
rati libras tres 

Cuius portio mittatur in vas quod poffit vim ignis 
e udere , cui fulcris fuftento fubijeiacur patina am- 
pliorjfupcrpofita campana vicrea aut terrea plum- 
baca,qua^fexdecim falccm librarum capax fu,ita vt 
labra vtriufque patinas & campana: duos circiteraut 
tres digitos a fe inuicemdiftenc: campana auremita 
aprari debet, vt paruis quiburdamlignisincifis,ac ex 
^quis interuallis margin! patinas infertis fuftineatur 
ac fufpendatur. Qu^ quidem laterna maxima con- 
tineri debent atquefaftineri & reponi in loco obfeu- 
ro putafubterraneo,vtincella, vdocoelo, nc vends 
perflantibus vapor fulphureus diffipetur, qui ne l^dat 
artificem Tub caminoopusilludinliuncmodum per- 
agetur. 

Ferro ignico vcl potius oflTebubulo candcntefiil- 
phur accenditur & agitatur, eo abfumpto aliudpo- 
nitur 5c fimiliter ignituivvtfumumcraiTum 5c copio- 


S7 


PaRISIENSIS. 

fum emittat, qui adcampanamraptus&ab eaexce- 
ptus in oleum concrefcic, quod in fubdicam paropfi- 
demdelabkur, & ad vfurn feruatur. 

Spiritus Vltrioli. 

Vitrioli optimi libras duodecim. 

Vracur in vafe terreo igne moderato, donee omne 
depofuerit humiditate: deinde vafe refrigerate quod 
poft cremacionem, reftac librarum circiter feptem, 
pulueretur cum libra vna fragmentorum vafis^&fi- 
mul mixta conijeiantur in cucurbitam fiedilem in- 
curuam, cuius tertiapars vacua fit: cuiaptabiturexci- 
pulum vitreum amplum, ceruice tamen breui pr^edi- 
tum jluto tenaci & falito obfignatum, poftq-uam in 
fornace conuexa optime collocata fueric,itavc flam- 
mas vndique reflex^ in cucurbitam reuerberent. 

Qmbus peraddis patella lata, vnius pedis akicu- 
<line, in fundo foramina quadrangulari peruia, fu- 
perponenda eft cucurbitas,vt fornacis qrificium as- 
qualiter occludatur, atque fuper fornacis margini- 
buSjCuiufcunque figure exiftat,lateres circumquaque 
inftruendi funt, vfque adpatellas altitudinern ,(pati- 
nrnque quod interlateres 6^patellam interiacec,ci- 
neribus omninoreplendumcft. Deincaminusappa- 
randus venit, ex quatuor lateribus iuxta quadratum 
patella foramen, vt flamma cum opus fuerit,iliac fa- 
qilius euolec. His abfolutis ftatim initio caminifora 


Codex MEDICAMENTARIVS 
men obturandum cftquaruorhorarum fpatio, atque 

nes m 1-oinace contenti non cxcinguanturTed pau- 

qTamoX^''''l"‘'f calefacLrt 

tim foraini^ augetur ignis apertis pedeten- 

ma DC, r inferiore,donee flam- 

rubcfcac apertum exilia: & cucurbita tora 

rameno ^ ''r "“ferius fornacis fo. 

n omnino referetur,atque camini eladus & ienis 

.» rrr ‘’"‘“‘'r™ “■ -S'"" her,, j?;'! 

abhrnc d.ebaa 

cui bira> r ° ‘^'aoluicur lutum quo excipulum cu- 

So I--rpanu.n,v/virroince- 

fleof.T ieparentur. Deinde aquofa pars ab 

per f'a‘ in Balneo Marine, auc 

per cineres fada. . 

Spiritus Sails. 

^ - Sails marini calore foils non ignis vi geniti, fei 
porteacremati libras duas. ^ 

Pulueris Lacerurn librasfex, 

Mittantur fmml m cucurbitam vaftam incuruaiw 

colii]ongioris,cujusrerti3parsvacuafit:cuiaprc- 

tur excipulum amplum quod aqus IHllaticia li- 
: bram vnam eomineat,.& lubdito igne audoque 
p-adatim per triginta horarum Ipatium fiat dellib 
aao, qua perfeda,fcclufifque aqua & phlegma- 


P A R I S I E N S I S. 89 

te fupereft falls fpiritus quern itcmm deftillationi 
corrunitterc conuenit ,vtred:ior&purior fiac. 


OLEA INFVSIONE ETCOCTIONE 
M E D I C A T A. 

Oleum Rofarum. 

Foliorum florumrolarumrubrarum, recentium^ 
expanfarumyin mortario marmoreo cum piftillo 
ligneo leuiter tunfarum, libram vnam. 

In vas vitreum, vel faltem fiililc vitratum conijeeSe 
affunde olei communis recentis & falls expertis 
(quod fi non fuppccatquatcr faltemlaueturfrigi- 
da) libras quatuor. 

Obturato vafe infolaperfeptemdiesfi fol clarusillu- 
ceat^fin minus fuper calidos cinercs repone^vel 
macera in Balnea Marian lepente per triduum 
duntaxac, turn leuiter coque in duplicivafc&ex- 
prirnCjabiedifque rofis nouas immitte eadem qua- 
titatc, infola, macera, coque,exprime dc abijee 
rofas vt didum eft. 

Turn demum foliorum integrorum rofarum rubra- 
rum modice prius in vmbraficcatarumlibramfe- 
miffem, 

In idem oleum conijee per plures dies, infola & fimul 

M 
90 


Codex medicamentarivs 

rclinque per totum annum ad vfum. 

Nouum autem parecur fingulis annis, nec inplurcs 
feruetun 

Oleum rolaceum Omphacinum. 

W -Oleiompliacinirecenris libras quatuoD 

Foliorum florum rolarum rubrarum recentiutn, 
nondum expanfarum, leuiter vr didlum eft tun- 
farum libram vnam , in vas vicreum vel fidtilevi- 
tratum fimul conijee & vafeobruraro, facvcin 
oleo rofacco fiipra deftripto • ea lege vt tres fiant 
rolarum infufiones , in quarum poftrema roli 
quoque rccentes nonficcatasinfundantur,&poft 
vnius menfis infolationem exprimantur, abijeian- 
turque & fyncerum oleum afTcruecur in vnum 
jcantum annum. 

Oleum Violarum. 

W. Foliorum florum violarum purpurearum, quas 
Martias vocant, a Calice mundatarum libram fe- 
miflem. 

Conijee in olei communis recentis ^infulfi libris 
quatuor. 

Infola in vafe vitreo ,velfigulinovitrato,obturato, 
per dies quinque : vel vt in oleo rofarum didum eft, 
macera per biduum, deinde violas exprime 6c abij- 
ce , nouafque inijee,infola6c macera vcprius,expri- 


P A R 1 S I E N S I S. 

me, abiice. Turn demum florum violamminvmbra 
Icuiter ficcacarum vncias qiiatuor. 

Conijce in idem oleum, infola pec dies decern 
fimul feruaad vfum annum tancum. 

Oleum Liliorum. 

W. Folioram florum liliorumalborum, recentium, 
detrada parte crocca, inciforum libram vnam. 
Olci communis recencis, infulfi, vel frigida fe- 
piuslauti libras quatuor. 

Conijce in vas vicrcum,vcl figulinum vitratum, 
quo obturato infola per decern dies, turncoqueIc¬ 
uiter in Balnco Marias & cola: floribusreiedisnouos 
immittc, infola , coquc&cola,arque id tertio: flori- 
bufque abiedis oleum ferua ad vfum. 

Oleum Nymph:rae« 

3^. Foliorum florumNymph^eas albas, detrada ex-- 
teriore partehcrbacea & intcriorc crocea,leui- 
tertunforum libram femiflem. 

Olei communis frigida faspius loti libras 

quatuor. 

In vas idoneum obturatum conieda, infolentur 
per quindccim dies, turn leuiter coquantur in Bal- 
neo Marias, & exprimantur : idipfum tertib repccR- 
mt & expreifum oleum vfuireponatur. 

M 3j 


9& Codex MEDicAMENTARivs 

Oleum Chaimmelinum. 

Florum Chamsmeli vulgaris raodicc in vmbra 
iiccatorum & leuiter tunforum libram vnam. 
Olei communis libra quatuor. 

Conijce invasidoneumvtfupra,&perdiesfeptem 

inlola , dein coque in Balneo Mari^ paulo diutius. 
quam prsdidta; fccundo id fiat.-tcrtio vero eorundcm 

j libra femiC 

Intundatur , relmquacur ac fimul fcruenmr ad 
vium. 

Oleum Hypcrici. 

Summitatum Hypcrici cum floribus & fcminc 

leuiter contularum libram vnam. 

Concundendo irrorentur vini optimi libra fc- 
mifle. 

Turn conijeiantur in olei communis & dulcis libris 
quatuor. 

Infola per feptem dies, dein coque in Balneo Ma¬ 
ria: ad vini conrumptioncm & cola : idem fccundo 
fiat: tertib verb lummitates alias pari quantitate & 
paululum ficcatas fine vmo in idem oleum conijce 
Sc rclinque. 


PaRISIENSIS. 


53 


Oleum Anetliinum. 

Coraarum Anethiviridium,mediocriter per ali¬ 
quot horas in vntbra liccatarum & concifarum 

libram vnam. 

Conijee in oleicommunis&dulcislibris quatuor. 

Infola per feptem dissinvafevitreo riteobturato; 
deincoque modicein BalneoMari3e&exprime,no- 
lialquc comas pari quantitate in idem oleum conij¬ 
ee ; fac vt ante & pofttertiaminfufionera &co6lio- 
nem oleum cola & ferua. 

Oleum Abfintliij. 

Comarum Abfinthij recentium &leuitercontu- ' 

libram vnam. 

Succi earundem libram femiflem. 

Olei Omphacini libras quatuor. 

Infola vt fupra, & coque ad fucci confumptio- 
tiem, ter id repete & oleum colatumferua. 

Oleum Maftichinum. 

B^.Maftiches parumtritae libram femiflem.' 

Vini rubri libram vnam. 

Olei rofati Omphacini' libras duas. 

In vale duplici bulliant ad vini confumptionem 
inter coquendum Ipathula mouendo. Oleum cola¬ 
tum feruetur. 

' M iij 


94 


Codex MedicamentaRivs 

Oleum Euphorbij. 

Euphorbij aibi Sc recentis puluerati , aliquot 
oiei Anethini guttis fuperfufls libram fcmifTem. 

Ron vero&veteris^firecensnonfuppetat, drach¬ 
mas lex. 

Eermilceanturvinirubri vnciis 

OldAne^hini vnchsdecem. 

Bullianc fimul in vafe duplid, fpachula fubindc 
niouendo, donee vinum exhalarit: poftea percolaturrt 
oleum vfui reponendum. 

Oleum Papauerinum. 

Foliorum capitum & floi-um Papaueris femca 
album feruentis libram femilTem. 

Papaueris nigrum femen producenris tamundemi 
OleiOmphacini libras quatuor. 

Inlola per dies odoin valevtflipra; coqueadbu- 
midi:excremenritij abfumpeionem: teridiplumrepe- 
te & oleum colatumlerua . 

Oleum Melinum feu Cydoniorum. 

Cydoniorum immaturorum, externa lanuginc 
deterfa, reieaifque tancum feminibus, ferra- 
mento fegmentis quibufdam exalperato, dera^ 
lorum. 

Succieorundem ana libram femiflem. 


P a R. I S I E M S I S, 


95 

OleiOmphacini liBras tres. 

Mifce in vafe virrato & fuper cineres calidos die- 
bus < 3 uindecitn infundc, dein coque horis quatuor, 
in vafe duplici, ad fucci confumpcionem: expreffis 
Cydoniis, par Cydoniorum & fucci eorundcm quan- 
ticas infundatur, coquatur, abiiciatur: atque cdam 
tertio, dum nihil rcliquum fit humoris. Expreflum 
tandem oleum dc colatumrecondatur. 

Oleum e capparibus. 

CorticisradicisCapparis vnciamvnam. 
CorticisTamarifci, ^ 

Radicislrcos, 1 

Cyperi, j 

Aridolochis rotundas, ^ ana drachmas duas. 

Poliorum Tamarifci, 

Scolopcndrij vulgoCe- 
terachi, 

Seminisviticis, 

Foliorum rut^ & 7 drachmam vnam^ 

Sabinas liccorum, 3 

Vini albioptimL^ 
y a ^ y ^ vncias tres. 

Aceti, 3 

Olei dulcis libram vnam Sc fcmiflTem. 

Parum trita & incifa coquc in vafe duplici, ad con- 
fumptionem vini&aceti. Pcrcolatum oleum 

reponi vfui. Codex medicamentarivs 
Oleum Lumbricorum. 

Lumbricorum terreftrium, floridorum, ter aqua 
locorum & in vino albo per duodecim boras mace- 
ratorum, ica vt terramomnem crudcntlibramfe- 
miuem. 

Vini rubri vncias quatuor. 

Olei veteris & clari Ubras duas. 

oquantur fimul in va/e duplici, dumvinumcon- 
umptum nc & lumbrici contabuerint: expreffum 

oleum acpercolatumferuetur ad vliim. 


Oleum Vulpinum. 

Vulpem aetatis medi^, vindcniiarum tempore 
capcam, pelle nudam & cxenteratam, in minima 
trulta vna cum oflibus dmifam. Coque in fidili 
nouo, in aqua Fontana &: marina paribus portio- 
nibus, ea quantitate qua FulEciat ad coquendam 
vulpem ad putrilaginem vfque. Vbiaqua circiter 
medium bulliendo abfumpcum fuerit^adiiGehcr- 
barum Ancthi, thymi&origaniminutimfe^larunx 
ana manipulos duos: poft aliquot bullitiones, ad- 
de olei veteris Sc clari libras quatuor. 

Coque ad artuum difrolutioncm &aquaeonlum- 
ptioncm : dcin calens oleum exprimendo cola&ab 
impuritate Sc crafficie feparatum ^ad vfum ferua. 

Oleum 


P ji R 1 S I E N s r s. 


97 


oleum Caftorei. 

^ . Caftorll^ pelliculis re6te mundati vnciam vnam . 
Diffoluatur in vini optimi vneiis tribus, 

Oleiveteris libra vna. 

Coque in vafe duplici ad vini conlnmptionem dc 
oleum caftorco remanentc feruecur ad vfum. 

^ Oleum e Scorpionibus fimplex. 


^rScorpiones terrcftrcs viuos mcdioeris magnitude 
nis numcro viginti. 

Minorcs vero numcro triginra. 

Macera per dies triginra ad Solcm seftiumii, invafc 
vitreo rite obturaco jin libris duabus oleiamygdak- 
turn amararum , dein cola S^ vterc, 

Ballamum, 


ly .Foliorum vrriulquc plantaginis> 

Tclephij, 

Sy mphy ti M aioris, 

Symphyri Petrstl: vulgo Buglae, 
Symphytiminaris^vulgaPruncllseX ana manipir- 
SanicuJ^, ^ lum vnum. 

Ophioglofli, * 

Veronicas vtriufque, 

Abfinchij vulgaris, 

Geranij Roberdanij 

N 
95 Codex 


Medic A ME NT ak I vs 


Millefolij, 

Pilofella^, . j 

Centaiirij minoris, i fn 

Summitatum Hyperici,^ ana manipulum vnum. 
Hedcr^e tcrrcftris, j 

Pentaphylli J 

Recentibus omnibus in mortario contufis, afFun- 
dc vinirubriaufteri&aquxvita^analibramfemif. 
Macerencur diebus quatLiorfupraciiieres calidbs: 
quinto fuccus cx his cepcfadlisexprimaturdn quo 
difTolue, ^ 


Oleirofacei libras duas. 

Coque m vale duplicl, dum fuccidimidium con- 
pmptum fueric, turn adde Terebinthini Venet^ li. 
bratnvnain. Olibanivneiasduas. 

Percoquantur ad reliqui flicci conlumptionem. 
Poftea colentur & reponantur in ampulla vitrea, 
diligentcrceraobducla,vfibus extemporaneis. 


P AR I s I E N S I S. 


99 


^ ^ ^ ^ ^ f^' ^ ^ ^ ^ 

ONGVENTA 


Vnguentum Ro&rum. 

Adipis porcini recentis a mcmbranis expurgati, 
aqua primum calente nouies, dein toties fngi- 
da loti. 

Rofarum rubrarum recentiuni , expanfarum 6? 
contufariim ana libras duas. 

Milceantur rofe cum adipe, in quo dies feptem 
marcefcere relinquantur : fufus adeps in vafe duplici 
icrne lento percoletur-.in quo rurfus roiarum rubrarum 
c1)ntufarum tantundem maceretur diebus feptem, 
affuia fucciroiarum rubrarum libra vna« 

Olci amygdalarum dulcium fine igne exprefli vn- 
ciis tribus.* 

Senfim coquantur in vafcduplici,dum fuccusto- 
tus ablbrptus fuerit, dein exprimantur, abicdlifquc 
rofis hoc modo feruetur, fine anchufa & opio. 

pcrmifcebitur, 

.N ij 


Opium pro re nata ea quantitate 
qux neceflaria videbitur Medico. 


100 


Codex Medicamek 


T ARIvs 


Populcutru 

lib™ v„m, 

infulfestprapM'**' ““”8“ '■"ill* 

to vaft 6g„|i„o vi,„„ „,-,s ang„m ri L cpercS' 

to: loco modiceca idoreoonam,- ^ percuia- 

Foliorum Papaucris niari 


I 


fanavnciastrcs. 


- 

Mandragor^e, 

Hyofcyatnialbi, 

SoJani liorccnjfJs, 

Semperuiuitnaioris. 

Min oris, 

Laftuc^, 

Bardana^, 

Viol^, 

Vmbilici Veneris, 

Cimarum rubi rcnerrimamj 

omn^S^mp “i'8"'. ^ 

ligneo. ^ ^ ’ connnuo agitando piftillo 

fcruc!ur.“*^' “primanturque torculari & vngucntuta P A R I S 1 E N S I S, 


lOI . Cerx albs minutim concifs 
Olei rofati omphacini 


vnciascrcs, 
libram vnam. 


Liquentur fimul in vafe figulino vicrato. 

Turn addecerufs per fecaccurarrakai.^ana vncias 
Litbargyriauriprsparati S 

Prius autetn dcbent in aqua primum communi 
ablui fepius, tandem rofacca, qua e jeda, exGccantur 
in vafe figulino vitratolinteo albo coopcrto. 

Diu piftiUo ligneo agitentur, dum peifrixerint. 

Demum adde albtfmina duorumouoruin,diuan¬ 
te fubada &icerum omnia diu fimulmoue&invn- 
gucntum redige. 

Acetum & caphura v,tendi duntaxat temporcad- 

mifccndafunt, prout Medico videbitur. 


Vnguentum Stypticiim. 


^ .Gallaram immamrarum nonv 

■‘perforatarum, q 

Nucumcuprefli, | 

Baccarummyrti, } 

Balauftiorum, ■ > - ' ^ ana vnaamvnam. 

Malicorij, t 

Caiicumglandium, ... . 

Acacisnofttatis, .. t ' .. . 

Rhoisvulgo Sumach, ! i. J :n ' 


N iij loi 


Codex MEcicAMENtARivs 
Maftiches /eorfim puluerat® 

Sanguinis Draconis, 'J 


Boli Armcni, 


ana vnciamvnam,' 


^^^pompholygos. 

^•OleirorariOmphacini Jibramvnam 

Succi e folano, emfque haccis viridibus expreffi 
vnciasquatuor. ' ' 

Coquarurfimul lento igne adfucoicofumptaone 

A b igne remoto vafe prxM^is fuperinijce 
cias “res!'"” pomplaolygis lotx vn- 

Cerufi Iota:/7 
Plumbi'crudi ,;5 

PuliiST^*’"™'’"" ■ '“uraraara. 


Pa R I s .1 E N S IS, . 'P3 

Vnguentum rubrum cxficcans. , . 

^ OleirofatiOmphacini libramvnatn. 

■ Cera albs vncias,qumque. 

Simul liquacis&abigrterfefnotisaWp'erge 
Lapidiscalaminaris .ideftcadmialapidofa: arans 
femcIatquekcruminacctofbrtiffimoejctraaa,dein- 
da ter in aqua dulci & pluuiali Iota. 

Bolt coinmunis fubtiliffimc tritorum ana vncjas 
quatuor. 

Lithargyri auri, ? jna vncias tres, 

Cerufa praparata5 . 

Caphura drachmamvnam. 

Hac omnia tandiupiftilloligneo agita dumccrati 
confiftentiamacquiranc. ; 

Vnguentum dc Althaea. 


Radicis Althaa ra:enri:s,mutvdata&contufali- 
bramvnam. ■ , .. 

Maceretuc in aqua dccodionis hOrdei Iibris m- 

bus. ... 

SeminisLini ' ] f 

Fceni igraci contuforum 3 lemillcm, . 
Maccrcntur ifta duo fimul perviginri quatuor bo¬ 
ras , in aqua decoftionis hordci libris tribus, fu- 
per calidos cineres; leuitcr bulliant & mucilago 
cxpiimatur, de qua fume librara vnam. 


^^4 Codex medicamentarivs 

Adipis jfuillirecentis, 

Medulkvituli ^^navnciasduas. 

OJeivioIarum ^ 

Amygdalarum 

OJci communis falis expertts libram vnam. 

Iiant fimul ad mucilaginis confumptioneim 
femperaguando.actunradde. ^ 

Ccneminutimconcifa: , vnciasoao. 
Refina:pme$puluerat» vnciascres 

Li^uatis & ab igne remotis acpaularimrefegora' 
Hs,adijceTerebinrbin®;. Angara. 

foluti. colati,ad 

^ yimi ^i^^vnciam vnam. 

Vnguentum Arcgom. 

Roris mariui^ 

Majoran;^, 

RadicisAri,vuIeoIari: 

Scrpilli, j 

Rutaj, r 

FoIiorumLauri ji 

Saluiariatiu*, * I 

> j, 

Conyzs 


PaRIsieKs t s. io| 

Conyzas vtriufquc 5feupulicarix*^^j^g^ vncias trcs. 
maioris & minoris S 

Seminis vrticae vncias duas. 

L^reolx vncias nouem. 

Foliorum cuGUmeris agreftis ,7 

Ncpetx, 5 

Ocimi, "j 

Calaminthes montanac, | 

Abfinthij, <. ana vncias quacuorac 

Primulas veris, | femiffi 

Coftihorccnfis,, { 

Abrotoni fceminx,, I - 

Seminis hcrbas caphurat^EJ 

Omnia menfcmaio colledb, rccenm^ 
sa tundantur &c macercntur diebus {eptem in olei 
optimi libris tribus. 

Affufis aquarvitac vnciis quindecim. 

06i:auodie,additiscerxcitrinx vnciisvigintL 
Adipisvrfini, 

Butyri reeentis, 1 ana vncias quatuor. 
Medullas ceruinas'^ ' 

Coquantur donee contabcfcant, & aqua fubftan^ 
tia fit abfumpta. 

Colentur & exprimatur quicquj^ olcofiim eE,& 
pingue i in quo ab igneremoto adhuc calentc^ difi 
iblue. 


O 


vncias quatiior. 
vnciam vnam. 


*0^ Codex Medicamentarivs 

Olei laurini 
Petrolei 

Turn infpergc^ pulucrum 
Maftiches^ 

Olibani, j 
Myrrha:, J 

Pyretliri, >ana vnciam vnam. 
Euphorbij, i . 


1 

Zingiberis. 

■c.xquibre permirccatitur & fiat vnguentum. 
Tetrapharmacutn, feu Bafiiicum. 
^•Refinx pines, 

Picis nauafis qux nondum picaa-J ana librain 
dis nauibus inferuimf, Cfemiff 

Cerx flaux, afordibusrepurgato-1 
irctm..., . , ^ ^ j 

_ Mifludjn.cnncidantur & lLquentur cum olei dul- 

c- ' librisduabus. 

Vbi parum refnxerint piffillo ligneo agitentur & 
m vnguexici confiftentiam redigantur. ^ M 

' Aureum. 
J ■ P.i 


R'.Ccrxcicrinx ^ libram femifTem. 


Olei cornmuiiis non.rancidi 
Terebinchin^ clar^ 


libf^diiasl 

vneiasduas. 


PaRISIENSTS. 


ILefinspinex, Vana vnciam vnam & 

Colophonix vulgaris 5 feraifl: 

Thuris, ? vnciam vnam. 

MaftichesS ^ , 

drachmam vnam* 

Cera ex oko liquatur, liquata igni decrahitat? 
adiiciturque tcrebinthina, dein vbi medicamentum 
refrigerari incipit, puluis refinae, colophonix, thuriSj 

Malfiches feorfim paratus,fcmperagitandomilcen. 

dus eft :poftremo vbi refrixievuguentum, crocus pul. 

ueratus infpergitur & exquifite vnguento permUce- 
tur quod invfus afieruatuiv 

D-^’decapharmacumo 


^.Cerxalbx, drachmas viginti; 

Terebinthinx,^ . 

Ammoniaci, fana drachmas quatuordecun. 

Refinxpinh ^ „ r • 

Lithargyri auri plumbo , fordibus & Icona pur- 
gati atqueleuiffimetrici drachmas nouem. 
Ariftolochix rotundx,? vnciam vnam, 

Bdellij S 

^ynhx,?ana drachmas quatuor. 

GalbaniS 

Opopanaeis,,r j^^^jamas duas. 

Aeruginis S 

Olei communis librasduas. 

Oi ij 


‘0* ^‘^°®^-MSDrCAMENTARlVS 

f in acetodaode, 

uirer 

T"^''I 'igni d?S' 

e-ea lithargyrus m olci portione blando icme n„ 

tmcur, VC m cmplaftrisfit. tumfenfimolei Jiquum 

a&ndarur & cera nnnurim condfa, cuna 
mirceanmnn'is aTjtne f ^ continuoagitandoper- 

<aumcftaDDaMf gummi vt iamdi. 

lochicE & myrrh^t^S?P“ c 

tmn. ^ ^ruginis & fict vnguen- 

Acgyptiacum. 

AcetSrT* ‘^'■‘Y^^"^q«3t«ordecim: 
p II • <jracnmasfepccm 

Bulhantfimulinvafcfigulinoignelento 

Coquantur fimul ad aceti di/Upationcm ira vr vn 

gucntofuacralTuies&purpureus wlor acccdat. 

Inulatum, 

^.Radidsinubmundac^Jnacetocumaqu^quar- 

tapartccods^cufx&cretx libram vnln. ^ 
Axungisporciveteris,falic^5 . . 

^ici communis veteris ^ vncias tres^ 


P A R I S I E N S 1 S. 


Hydrargyri extinai , fucci citri & fumark ana 

vnciavna. . 

Xerebincliinx clarx & non lautx ana vncias duas» 
Cerxnoux vnciamvnam. 

Salis communis vnciamfemiffem. 

Cera in oleo liquatur,axungiaadditur, deininulx 
pulpa, poftea falexficcatus & pulueratus,poftremo 
hydrarg-yrus, cum fucco citri Scfumariaeinmortario 
din agitatus Sc cxtindus addita Tcrebinthina perie- 
de dilToluitur, cxcerifquc ab igne rcmotisadijcitur: 
qutequidem exquifue mixta agitando coeunt in vn- 
guentum. In quo hydrargyri quantitas augeri poteft 
pro Medici prudentia. 

Citreum. 


Chry focolk fa<aiti« cx Diofcoridis & Galeniprx- 
ceptOjideft, vrina pueri xftiuo tempore in terca 
pila ac piftillo aereo agitata donee vnguenticon- 

fiftentiam acquifierit 

Marmoris albi ana drachmas duas, 

Caphurte drachmamvnam. 

Corallijalbi . vnciamfemiffem. 

Aluminis plumci, *> 

Vmbilicimarini, leuBelleri-« 

ci, autBelliculi, ^anadracbn.tres. 

Gummi tragacanth^, | 

Amily, ... 

O ni 


no 


Codex medicamentarivs 


Cryftalli, 

Dentalijj ! 

Enralij, vel potius por- 


^ ana drachmas tres. 
cellanas 
Thurisaibi, 

Nitri J 

Cerufe ex radice ferpentaris majoris fa^x vn- 
ciani vnam. 

Ccru& venetJE ~ r 

Fiat Puluia. 

*'***’“ "P'Kisaerectiuis B* 

Seui caprini, 0 

Adipis gallinacei,^^”^ vnciasquatuor, 
in iUkf velftanneoJiquefianr & 

s per no(flem macerentur. cirrca maladnri ^ ^ 

Supra dicli wncumpulucresinpharmacopolijsfo-' 


p aRISIENSIS. 


nr 


uari debent, &vfus tempore diaisadipibus feruata 
proportione lupradiaa immifceri. 

Nicotianum. 

Foliorum Nicotians maioris libram vnam &: 
femiflem libram femiflem. 

Axinslx recemis bbram vnam & femifTem. 

Macerencur fimul per nodem cum vim rubri li- 

^'limetulliant igni lento ad viniconfumptionem. 

Colato, expreffo i addc fucci Nicotians vncias 
A -• vncias duas. 

Coquantur ad liquorisconfumptione.Deinadijce, 
Cerx citrins minutim coticife vncias uas. 

Refins abiegns puluera^ vncias quatuor. 

Quibus liquatis & ab ignc fepofita pelm, medica- 

mcntoque media ex parte rcfrigerato.adde 

Pulueris Ariftolochis rotunds vncias duas. 

Exquifice mifceanturSc fiatvnguentum. 

Pomatum. 

Aximgis fuills rcccnds, *|ana vncias 

Seui h^di, a fibiis purgatorum,| 

licjuatorum 6c colatoruiTi . j i 

In vas vitreum mundum inijciantur ,cum me lu- 


Codex medicamentarivs 
Is a-urum & pedum veruecis vnciis quatuor 

]in^/r ^ re%eratis,maquaprimum 

limpida fuccufTentur, qua efFufa alia afrundLur^id- 
rorrccaTa?entmr ‘'emaneat.tuncque bis aqua 

rium ^°™*^'^^aturmedull 2 pomorum fragran- 
p n . . libralemifT 

14”* blando committantur omnia,agiten- 
tur& fimul fcruefiant ad aqus difTipacionem, i|ni dc- 
trahantur & m vfum feruentur. ^ 

C R E T A. 

Ceratum album refrigeransGaleni. 

Cera alb^ optima elota:, & in fraftuk diuife 
vncias quatuor. 

Olei rofati omphacini f^is expertis libram vnam 
Liquemurambo fimul mifta invafeduplici,pofi- 
modum refngerencur, ac vbi modice coire capi-inr 
totum vas illud in quo concmentur in aquamW 
dilumam dcniittatur, ^ ° • 

Cerato rcfrigerato & in pilam coniedo afFunde 
fantuTao a^qi-epercutiendocommifcc 

ea emdS m fe dura cum 

enuis vini albi & dari, id el't, vnciafemifF, 

Milce&feruetui-vfui 


Ce- 


P A. R 1 S I E S I ^ 


I'l 3 


Ccrariim Santalinum. 

^ .Olei rofati omphaciniyaut fepiu$ aqua .ro 


quaf ^afia quiiiq^’^- 

' ‘ ‘ vnfcias*qi^tti^4 

dracbiiias duo^ecini. 
^ di^ae-Ku^ah^vnani; 
j. :i I drachiiia^ fex* 


<; anavnciam femilTcra^ 

- V- 


loti 

Cerxalbs 
Rolarum Fubraium 
Santa!irubii ; ‘ ; 

Bolivulgaris v' ' 

Spodij 5 feu cboris vfti,’^ 

Santali albi, 
citrini^ 

Maftichfs^, ^ 

AbfiUthij ' - 

Caphurx drachmas duas. 

Simul puluerari debent i^ntala, afFufis|inter con- 
tundendtrin^aliquot aquas r^lacc^ finem 

addenda^ funt ifofe & vna puluerandae: irriiqua feor- 
fim in pulucrem redigi debent^ dein firaul mifeeri. 
CeraintcrimminuiimeoncilaGuniqleb |bper cineri- 
bus liquanda,quibus fernie refri^atis pulmeres com- 
mifeendi funt, ita tamcn vc capbura poftremo loca 
ponatur, pauco olco ac igne lento diflbluta: turn om¬ 
nia fimul agitanda fubigendaque vt cocant in cerati 
fpiflitudinenu 

Pompholygis prseparatio, 

Pompholyx , vel cius dcfeilu cadmia laeuigat^ 


m Codbxm^dicamentarivs 

vulg^i tiuhia dida antequam in vfum veniac ablui 

debec mhuncmodum Linteoiomodiceraro&imin. 

^ e^qepta aaquc bgata, in vafe Aqualimpidapleno 
hue .Hue du«w.t «:,gi,a,tenuiors. 

I.S m linieo.remanea,: 

JitUf «<jue alia denuo affiifa i Jem opuseeiieritur id- 
gjj|e;dQn.?c in linceolo nihil vtile raaneat. ’ afiiuaih ^uh !' 

^ ■ 

P A R I S I E N- S I S. 


Itf 


EMPLASTRA 

Diachylon fiinplex. 

;^.Mu'cilaginisradicisAltha.a:, ^ 

Scminis Lini, .C analibramvna. 

Fcenigra:ci, in aqua communn. 

feorfim extrada: r • ' 

Lithai'o^yriaurijpluinbo ,{ordibus & Icoriapurgati 
atque IxutlTime triti libram vnam 

Olei communis veteris&claii , ' libras,cres. 

Fiat emplafti'um. 

Lithargvrum prxparatum in vas igni iinpofitutn 

mine,oleum paulatimaffunde femper mifcencfelpa- 

iha lignea lata, ita vt motu affiduo a fundo valtsle- 
pareturlithargyrus, vbi probe eruntmifta, potiorcm 
mucilaginis partem aifundito & Goq_uKo-rgne lucu- 
lento dum eafere videbitur confempta: reliduum 
paulanm adi)ce feraperagitando,&blandoigneco- 
que in emplaftri fubftantiam: hoceft dumbullm-e & 
bullas {ubfidcre videris, atque ftridord edcrc defina?: 
turn aufer igni; vbi refrixerk, formcnrur magdakx 

P ij 


Codex Medic ambjjtarivs 
tni 

.SocilagS 'lXT™b,r"‘” 

ftrum Vhi J mora nigrefcac empla- 

tosfingukvnci^radicij indis tritsinfpei^entur. 

Diachyh’n inagnum. 

^ • Lithargyri puri^^tritiSccreti,, ' 

Olei cham^melini, ^am 

Anethini ^ana libram vnam. 

M^cilagtnum ficuum pinguium,-^ ' ■ 

Vuarum pafTarum ‘ 7 

SeSS:"*- ' .. 

■F^^nigrecf, & 

SMccorum ircos, - j 

Scill^y ) 

Oefipi 1 

Si'S , 

- Ccrx Raux duas. 

!Mi£cc, & fac Emplaftr,um. 

lini&muca<^inibMs 

giRes .. a|lidue raouendo & verfandp fpatha ii- Pi^RlSlENSlS. ^^7 

?rnea lata, donee fere coa^fmt&rerumdiffipatum 
fuerit: poftea ichthyocolla ponitur fuccis ireos &: 
fcillte dilura, coquiturque ad fuccorum ablumptio- 
nem: quibus omnibusadhuc igni ftratis, cerahquan- 
da & refina pini:igni verb fubftraais, terebmthina 

& oefipus mifeenda affiduemouendo,vttotamixtu- 

rain emplaftri co'eat craflitudinem. 

Succus fcillx facile & magna copia extrahetur,lr 
fcilla Integra, pulticula triticeaprobe{ubadainuol- 
uatur, & in cl.bano parumcoquatur,deineaablata, 
fcilla torcularifortiter exprimatur. 

Fiet Emplaftrum DiachyUn magnum cum gum- 
mi, fi mediae parti huius mafl&jaddantur. 

Bdellij, 


j 


ana vneia vna. 


Sagapeni 
Ammoniaci 

Prius tamen vino diflfolui debent, colari Sc coqui 
ad mcllis craffitiem & cum his terebinthinae media 
portio,inhunc finem afleruawmifeeri. 

Emplaftrum de Meliloto. 

^ . Meliloti noftratis vneias fex. 

Radicis alth^x, 

Cimarum Abfmthijvulgaris, ! 

Sampfuci, feu maioranx vul-^ ana drachm, tres. 
garis, i 

^ Seminis.fcenigtxci, . . d ^ - ^ 

* P uj 


drachmas decern. 


Codex Medicamentarivs 
Baccaruin lauri, ' 

Florum chama^melii^^^ drachmas trcs. 

Radicisireos'----— 

Cypcri, I 

Spicae Nardi, | 

Caffia. ligne^, id eft craf-^’ ana drachmamvnam 
fions cinamomi. <• & 

Seminis Apij, 

Ammeos. 

Cardamomi___ 

Ammoniaci 
Styracis,> , , 

Bdellij drachmas quinque. 

Terebinthin^ vnciam vnam & femi/C 

Ficus pinguesnumero duodecim. 

Seuicaprini, } 

Refinae vncias duas & femiff 

^ . * vnciasfty. 

Olei de Ipica vncias duas. 

Seuum caprinum, refina & cera in oleo de fpica li 

quentur, his ficus pingues in decofto meliloti cha 
mxmeh & fixmgr^ci macerat?, trit? feorfim in pila 
marmorea & cret? addantur, cum muciJagmibus 

extraftis cum codem de- 

codlo.his igm fiibftra(ftis,adijciancurammoniacuilk 

119 


Pa R I s I E N s I s, 

& Bdellium acero foluta, colata & ad mellis craffi- 
tiem doda.cumquibus Terebinchina muta lit: po- 
ftremo rcliquorum pulueres crcti : quibus omnibus 
probe fubadis & inpilamaeneammiffis atquepiltilo 
candente validilfirac agicatis fiat emplaftrum, vel po- 

tius ceratum. , r j 

Prime autem loco radices funtterends.lecundo 
femina, terdo herbae & flotes, turn cinamomum &i 
ftyrax,fedvrrumquefeorfim , priufquam cribro tra-' 
ijciantur & milceantur omnia. 

Oxycroceuin. 

Croci vneiamvnam. 

Picis naualis, 

Colophohia;,| ana vneias quatuor. 

Ammoniaci ^ vneias tres. 

Terebinthinasj 

Galbani, i r -/r 

Myrrhs, ynciam vnam & iemiil 

Thuris, 

Maftiches^ [ 

Bdellij J 

Opopanicis,? draciimas tresis 
Feenigrasci, o . ^ i i. 

Gera , pix naualis & colopbonia nniul licjucntur 
cx olei liiaftichini vneiis duabus, quibus milceaatut 


no 


Codex 


MEDICAMENT A RlVS 

& bdeltmm, prius acetl 
«quis vnan ^^olopendrij & cufcuta: ana parcibus 
lata & in al° >po^ridkliquara igni,co- 

id eft Pf) ad debitam confiftennam, 

creL.I " ^ deperdkioncm, & cum 

nc o '■ mixtura i4f„gera- 

nigr^ci & mynhx, fingulorum feorfim paratus, cre- 
ftrum T"”* ^'iijciacur, femper agitandovcincmpla- 

?atur ^ undatur & crocus pulueratus in/per- 
dalcre.’ inunflis formencur Mag. 

Emplaftrum de Betonica. 

?^'.SuGcorum Beconic®, 

Plantaginis, f ana libram vnam. 

Apij._ 

Succorum Verben®-, 

Pimpinells, f 

Ceri Ra.ux,, ( ana libram feinifll; 
Refin® pini, S 
Picisnaualis, | 

Tcre,bint|liin®,J 

^ MafticHes vnciamvnamt, 

latis&Mn5r ^ F’^nigraliqucntur, cumfuccisco- 
latis Svnon depuraus: quibusliquatds, adde foliorum. 

beconicas: Hi 


P A R I s 1 E N S 1 S. 

betonicas manipulos duos, plantagins &: apij anamah- 
mipulum vnum. 

Coquc ad fuGCorum confumptionem : tumadde 
Tcr^binthinam & ab igne renaoue, atque exprimct 
vbi refrigerari cospcrit maftichem pulueratam per- 
mifce. 

Emplaflrura diuinum* 

W . Galbani ') vneias duas & drachmas duas» 
Myrrlix^ 

Ammoniaci vncias trcs & drachmas tres. 
Opopanacis “a 

Maftiches } 

Ariftolochi^e longs,^ ana vnciamvnam. 

^ruginis,___ J 

Lithargiri, ? libram vnam femifT 

Olei communis 5 

Cerx nouae vnciasodlo. 

Thuris mafcuh vnciamvnam&drach.vnarrL. 
Bdellij vncias duas. 

Magnetis vncias tres. 

Lithargyrus teriuiffime tricus, ^ 
gatus horas duodecim cum oleo duecndus, agitan- 
dus & nutriendus ac lento igne femper mouenda 
( eoque diligcntius quod parua in hoe cmplaftrofic 
©leicopia) vtfepius didu eft coquendusfupra mellis 
craffitudinem 5 turn cera additurminutim coneifa , n-t Codex medicamentAriv« 

liquata igni aufertur, addunturque galbaniimj am- 
nioniacum , opopanax & bdellium fi molle eft ^ ex 
accto, vel vino tenui difToluta, colata Sc ad humidita- 
tis aquofae dircuflionem Sc cuaporationem co(^a: 
non ramen affatim admifceri debcnc, fed primum 
eorum portiuncula quadam, deinde paulatim refi- 
duum femper agicando : deinde puluis infpergitnr 
myrrli^E , maftiches, thuris, Ariftolochiae Sc magnetis 
feorfim paratus : poftremo seruginis, ne hac diutius 
co61:a emplaftrum nimis rubrum cuadac; fit tamen 
mcdicamentum adhuc valde calidum, alioquin ob 
fclidam eius duritiem^grepermifcerenturomnia. 

Emplaftrum de Lithargyro. 

Lichargyri praeparati olei rofacei ana libras 

duas. 

Lichargyrus cum oleo diffoluitur jnutritur aflidua 
agitadone fpathula lignea, igne lento coquiturdo¬ 
nee emplaftri molliurculi confiftendarn acquifierir. 

Diachalcantbou, vulgb Diapalma. 

Adipis Suilli, vereris,{ine fale Sefibris libias 
duas. 

Chalcanthi, feu vicrioli albi vneias quatuor. 
^thargyripr^parati? 

Oici veceris S 

Adeps 6c oleum liquantur prunis non acribus^ 


p A R > s I E N S I S. 

iifcmc infpergitui- Ikhargyrus praiparatus & cum ik 
fiutritur.coqukurquc fempcr agitando tribus Met- 

piliramisreceiuibus.vblceraticraffitiescrit,inter co- 

queiidum rami rcnelfi deradentur & minutim con- 
cifi inijcientur cum vkriolo albo puluerato, fubigen- 
wrquc continenter, ruifumque coquetur ceratum 
donee digitos non inquinet, veramque emplaliri; 
sempcraiuram fo aflequutum. 

Emplaftrum de Abfinthio. 

^. Abfinthij vulgaris vnciam femiffem. 

Menchas, ■) , , 

Maioranae, jana drachmas ires. 

Rofarum rubrarum 
ZingiberiSj "V 

Nucis mofchatlise, \ 

Caryophyllorum, j 

Cinamomi, V ana drachmas duas. 

Thuris, i 

Aloes hspatica:, | . , . 

Beniuini J‘ x- . 

Seminum quatuor calidorum maiorum. ana 
drachmam vnam. 

Olei de AbCnchio vncias quinque; 

Certeflaux hbram femiflem. 

Cera cum oleis liquetur,deindcTkusi,'Aloe,Ben- 
iuinum addantur, taiidem reUqua fubtihfhme trita, 

CL ij 


S2.4 Codex, mbdicamentarivs 

& creu continuo agitando mifccantur, donee in 
emplaltrura coeant. • i ■ 

Emplaflrmm de Raiiis',-vrfgo de Vigo, ' 

Lumbricorum i;erreftrium, floridewum, vinoab- 
lutorum vneias tres 6c fdnifT 
Ranas viuetes, aquaticas, raaiurculas numero fcx. 
1 ingucdinumPorci libramvnam. 

VituH librajn Icmiflem. 
Viniodori libras duas. 

Bulhantfimul ad tertis partis viniconfumptionem. 
viinbus adijee Matricarias, 

Stccchadosj^ana manipuluin vnum, 
Scnosnanchi' 

Bulliant kerum ad vini depcrditioncm. Poftea ad- 
milce, 

Olcorura ChamtemekS 
Anetlii, J 

Liliorum, { vneias duas. 

Laurini J 
Succorum radicis ebuli, o 

duas. » 

Coomm vipera: vncias diias & CerniiT. 

,, Fi-cplaio iure agitando nnmatnr & iueicer 
votfindo noqnatnt igne I.thatggri^S 


P A R I S I E N S I S. 12,5 

pracparati libra vna. 

Donee in formam vnguenti rcdiganturttumquc 
ccrac flauas & olei de {pica ana vneia^ duar. 

Addantur & liqucntur. His verb ab igne remotis. 
Thuris drachma decern. 

Euphorbij drachmae quinque. 

Myrrha? drachma vna. 

Seorfim pulucrata conijeiantur. 

Deinceps X erebi!nthinas clarac vnciac dua?. 
Mixtae cLiin Styracisliquidae ofEcinarum vneia vna 
&c femifle. 

Quibus eo ordine mixtis, baculo lignco veriatis, 
vnitis & refrigeratis fuper marmor oleo inundum 
diffundantur 6c croci pulueraci drachma vna 

infpergatur, manibufque oleo inundis fiant Mag- 
daleae, ex media tantum parte:qua fepofita, altcri, 
Eydrargyri per alutam trai’edi&cumTerebinthin^ 
fupradi6lac porcione extinbti vnei^ dua?., 

Exa(Ste permifeeantur, terantur, fubigantur, & m 
formam emplaftrireducancur. 

Emplaftrum ad Herniam. 

. Pellem integram arietis iuucniscumlanareccns 
.extradam 6c minutim concifam, vel eius defe- 
du mediam partem adulti. 

Lumbricorum terreftrium , floridomm, in aqua, 
fepius ^ tandem in vino lotorum 6c expurgarorum 
vneiasfex. 


116 


Codex Medicamentarivs 

Coqiiein aqux puriflima? libris duodecimo 
Addendo fub fincm vini aufteri libras quatuore 
Ad pellis aiflblutionem Scintegramputrilaginenii 
Cola &: pr^lo fortiter exprime. 

In Colaco redado circiter ad libras fex» 

Coque baccarum vifci querni vncias quamor. 

Donee conrabuerint &c decodi tcrciapars abfum- 
pta fuerir. Coletur ius, ad libras quatuor ,quod con- 
crefcec inftar ichthyocollae vel gelatinx. 

In t^im accipe Litliargy ri auri prasparati libras dnas*. 
Diuolue in alio vafe a^neo dc milce 

cum olei maftichini, 1 ana libra vna»^ 

Cydoniorum ^ 

Addendo libram vnam decodi concretipriusdeC* 
cripn, atque vafe rmpofito lento ignicoquaturfern-- 
per mouendo fpatbula lignea & poftea lenfim & 
partitis vicibus addatur fefiduum decodi concreti 
ita vt lithargyrus perfede nutrtatur 6c cotum deco- 
dum abfumptum fit & ad ceraci confiftemiam tota 
com pofitio. redada fit. 

Tum adde picis naualis,7 

Coloplionix5^^^ 

Cera 2 rubra, natura non arte ralisvnciasquatuoK 
*^bus liqgatis, probe mixtis 6c ab igneremotisv 
addeTcrebinthina Venetas vncias tres. 

Deinde infpergcpuliiercmfequentem. 


P akisiensis. 


iiy 


W.Fcrrudmsmolanspraeparatae libramvnam, 

Saneuinis humani temperati exficcati invmbra. 

& . f 


vncia^ tres. 


Corticis median! qucrcus, -j '■ 

Radicisconfolidx maioris, 

Scminoris * 

Ofmundsregalis,^ ana vnciamvnam. 


Gallarum, 1 

Nucumcuprefll, I 

Cupularum glandium 

Malicorij, Z^na vnciamvnam^ 

Boli Armcma:5) .. 

Fiat omnium puluis,quicum prxdictis muceatur, 
diu fubigatur & cmplaftrum fingacur. 


Phanigmus. 


Seminis fmapis, _ 

Eupliorbij, (anadrachmam vnanv 

PiperislongH 

Seminis ftaphidis agrias,'^ drachmas duas. 
Radicis pyrethri .S ■ i- -rr 

Cantharidumintcgrarum Vncianiiemifrem. 


Refinx, 7 ana drachmas fex. 

Cerac citrinse 3 

Picis Burgundia:,^ vnciam vnaig. | 

Tcrebinthinae ' S -A 

Euphorbium fcprfim puluerandum eft cum 


vna 
Codex medicament. Paris. 


aut altera olci guttula : cxtcra fimul teri debent 6c 
in pnlucrem redigi. 

Cera, refina & pix Burgundian liquentur cum re- 
rc inthina, iirquc ab igne rcmotis pultieres admit 
ccancur 6c agitando rcdigantur in emplaftrum.. 


finis. 


PONDERA. 

Granum hordei modice craflum cuius fignum s. 
Scrupulus pendec grana viginti cuiuslignum a 
Drachma continetfcrupulos rtes. cuius fignum 5 
Vncia pendet drachmas o 6 i;o cuius fignum ^ 

Libra medica eft vnciarum duodecim ciiius fignum 


SECTIONES NOVEM 

HOC OPERE CONTENTS. 


^Primaeftde AquisSullatkiis,Acctis,Sucas 

lse»nrafs,™pisC0„«>,»=Ma,..U 

1 T/rr'pur?^!'”* 

I Eleftaria mollia, Solida, Hieras. ^9 

Seaio Antidoteshumidas 

SextaTrochifcos. 

SepiirnaOlca. 

Odaua Vnguenta&Cerata. 

L^NonaEmplaftra. 


45 

48 

69 

81 

99 >v 

{ 
i -r, - 
'' TEfr 


‘ylif’ ,'Si 

■ “ > '. I 

INDEX 

ordine alphabetico. 


Halicacabi. 
5 Hyffopi. 
Laducse. 

y 


acetvm 

Rofaceum. 

Scilliticism^ 

Scillatidumc 

Ancidotihumidac. , _ 

Aiitidotus grafsace pefte .58 papaueriserratici, 
Confedio de Hyacintho. 59 Parietati^. 
Confedio dCoccoBapl-u- 
CO. ^ 

Mithridatium. 

Theriace. 


Nymphsea^- 
Oxytriphylli. ^ 

Papauensalbi&:nigri, 


Accuse ftillatitisE firnplices 
Artemifix. 

Borraginis & Buglofli. 
Carduibenedidi 
Chelidonij 
.Cicliorij. 

Eupbrafix* 

Foeniculi. 

Fumarise. 


Portulacic. 
PrimulsEveris. 
62 * Rofarum. 
Saluix. 
Saxifragi. 
Soabiofse. 
Scordij. 

3 Solani. 

2. Vltnarise. 
z 


1 


Aquae compofit^ 

z Aluminofa. 

3 Cinamomi. 

3 Sccunda. 
z TlieriaGalis. 


3 

4 

I 

4 

4 

z 

3 
z 

f 

4 

1 

5 
5 
3 
3 
z 

3 


K i| 


.e\ P\ ^ 
^ . .. index . 

Aqua vitas feu fpiritusvini. 8 __ 


Ballamum. 

97 

Cerara. 

111 

Refrigerans Galeni. 

1 12 

Sanralinum. 

1^5 


Conferu^. 

Beronica:. 

Botraginis & Bugloffie 

MellifT^. 

Nympli^ese, 

Rofarum. 

Violarum, 


Emplaftra. 115 


Ad Hcrniam. 
de Abfinchio. 
dc Betonica. 
de Lithargyro, 
de Meliloto. 
de Ranis feu dc Vigo, 
Diachyl^yn magnum. 
Diachylon (implex. 
Diuinum. 
Oxycrocciim. 


16 

16 

16 


JZf 

115 
110 

117 

124 

li 6 

121 


Mellica^ Compofitiones. 


Deco 61 :a. 

Pcifanas communis. 
Clyfteris. 

11 

ir 

II 

Eledlaria Solida. 

40 

EleclariumdeCitro. 

41 

Diarurpethi. 

40 

9 Succo rofarum. 

40 


Hydromelivinofum. 
Mel Mercuriale. 
Mclro{atum. 

Mel violatum. 
Oxymelifiraplex. 


ly 
28 
27 
^7 

-jr XXHJJJItA. 14 

Melfcnnatumfeudiafenna. 28 

O L E A. 

Olea. Spontenafeentia. 8x 

Balfamelseum. gj 

Petroleum. gj 

Olea per expreffione elicita. 81 
Amygdalarumamararum. 82 
Amygdalarumdulcium. 81 
Caryinum. * gi 

Completiim. gt 

Laurinum, 


JN D 

-Myttinum. 

Omphacinum. 
proprie didum completura. 
8i- 

Virgineum. '°*“' 

Oleum e Vitellis ouotum 


83 


EX. 

Violarum. 

Vulpinum. 


CO 

^6 


Phcenignius. 


117 


Oleadeftillatione cxtrahcn- 

da. >^3 


Pilulx. 


Cerae. 

Spicsefeulauenduix. 

Succini. 

Sulphuris. 

Terebinthinx. 


84 

83 

85 
%6 

84 


DeCynog^ofTo. 
Diacolocyncbidos. 

Hypnoticx. 

Imperiales fcti Catliolicx. 
Mochlicx. 

Rufifeu peftiicntiales. 

.Scomachicx vulgoantecibu. 45 


'I} 

44 

44 

43i 

43 

43 

45 


Olea infufione codione 
medicata. 85^ 


Oleum Abfinhtij. 
Anethi. 
Capparum. 
Caftorei. 
Chamxmclinum. 
Cydoniorum. 
Euphorbij 
Hyperici. 
Liliorum. 
Lumbicorum. 
Maftichinum. 
Nymphxx. 
Papauerinum. 
Rofaceum. 


Pondera. 


118 


93 

93 

93 
97 

5)1 

94 
94 

5>i 

91 

56 

93 
91 

94 
89 


Rofaceum Omphacinum.9^ 
Scorpionum. 97 


Prxparationes quorumdam 
medicamentorum. 

Euphorbij. 47 

Hydrargyri. 37 

Laccx. 3^ 

Scillx. 7^ 

Lapidis Cyani vulgo lazuli. 61 
Lumbicorum, 

Nitri. 

Pompholygis. 

Scobis Chalybis. 

Tartar! Cremor. 

Viperarum. 

Vulpis* 


R hi 


9<3 

36 

J13 

33 

33 

69 

96 


Pulueres. 48 

Contra vermes. 
DeChalybc. 

Diamargaritnm frigidura. 
Diarhodan. 

Diatragacanthi frigidi. 
Piatrium Sancalotn. 
Diafpermatoin. 
Exphradicus feu de Rubia. 


index : 

Rofarum pallidarura. 
Limonum. 
Oxyacantha^. 
Cydoniorum. 


5^4 Ceraforum. 
54 Sapa. 

48 ^ 


lo 

10 

10 

10 

10 

10 


50 


Syiupi. 


Capillarium. 
yi de Cichorio'flmplex. 

__ dcCiehoriocura Rheo, 
Cydoniorum. 


Purgantcs.copolitioncsc 29 Granatorum 

Confeaio hamcch vel Diaco- L^monTm 
Io:cynthidos. 

Confedio vniuerfalis. 

Diaphoenicon bencdidum 
Piaprunun fimplcx. 

Diaprunum folutiuum. 

Eledarium Diafaru. 

Hicra fimplex. 

Hiera Diacolocynthidos. 

Hydragogum. 


Vinum Emeticum. 


Vitrioli. 

5alis. 

Fumari^e.. 


Spiricus. 


Sued 


17 

i; 
16 
2.0 

21 
12 

3S Nymph2e.T. jg 

3 ^ Oxyacanthx vulgo Berberis. 14 
3 ^ de Papauere feu Diacodium. ig 

14 

^3 

22 
i ^2 

15 

fj 
19 


Papaueris erratici. 


30 Perficorum. 

39 de Pomis fimplcx. 
3 ^ Simplcxfincigne. 

37 DepomisJaxatiuus. 

38 de Ramno folutiuo. 
4 ® deRibes. 

_ Rofarum riccarum. 
de Tudilagine, 
Violatus. 


87 

88 


TrochifcL 69 


10 de Agarico. 
AlbiRalis. 


7 S 

70 


ll^DEX. 


dc Caphura. 

dc Capparibus, 
de Colocynthidc vulgo 
handal. 

Gypbeos. 

dc Eupatorio. 

Halieacabi. 

HalicacabicumOfiP- 

Hcdychroi. 

deMyrrha. 

dcScilla. 

de Terra Lcmnia. 

Thcriaci. 


78 Aegyptlacum. 
de Althea. 

Al- Aregon. 

79 Aureum. 

75 Bafilicum. 

74 Citrcum. 

75 Diapompholygos'. 

76 Dadc^capharmacum. 
71 Inulatum. 

76 Nicocianum. 

70 Pomatum. 

77 Populeum. 

($9 Rorarum. 

Rubrum exficcans, 
Stypticum. 


Vngucnta. 


Tngucntum album. 


101 


TOO 

105 
104 

106 
10^ 
109 
ioa 

107 

108 

III 

III 

100 

99 

103 

lOL 

Summa Primlegij, 

L VDOVICI XIII. GalUarum & Nauarras Re¬ 
gis diplomate caucum eftnequis in ipfius regno 
aliifuc lopis eius ditioni fubie6tis , intra proximos 
annos fex, a die primse imprcfllonis inchoandos, cx- 
cudar, vendac, cxcudendum vendcndumquequouis 
modo ac racionecuret ^librum qui infcribitur, 
Medicament Arms Parifien^s^ ^c. nequeper partes auc 
feorfim latine autGallice, per excrancos auc alia qua- 
cunque via editionemprocurando, praEterO//«4r/«A;i 
de Karennes^ bibliopolam Pariiienfem, auc illosqui- 
busipfeconcefTeric idque caucumfub poenis originali 
diplomate contra dclinquentes cxpreflis. Datum 
Challocij vigcfima odaua die lunij anno 1638. 

ex iaiandaco Regis. 
Signatum, 

CONRAT. 

Abfolutum eft opus die vltima Septembris 1638. 


\ 

) 

Ir .'I 

1